Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Aktuální problémy islámského fundamentalismu a islamismu

Garant a přednášející: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Termín: pátek 15. listopadu 2019, 9:00–13:00 nebo pátek 24. dubna 2020, 9:00–13:00
Cena: 700 Kč včetně tištěných materiálů a občerstvení

Islámský fundamentalismus a islamismus je v současnosti vnímán jako jeden z nejpalčivějších bezpečnostních problémů (či rizik) současného světa a značné pozornosti se mu dostává i v České republice. Probíhající společenská debata přirozeně nemůže – a ani by neměla – zůstat uzavřena školnímu prostředí. Vzhledem k často rozporuplným a mnohdy jen povrchním nebo zjednodušujícím informacím v médiích lze očekávat i u studentů a žáků protichůdná a bohužel někdy i značně radikální či s otevřeným rasismem hraničící hodnocení. Za této situace je žádoucí, aby učitelé dokázali reagovat, usměrňovat debatu a byli schopni vnímat i prezentovat muslimské prostředí nikoliv jako jednolitou masu s uniformními postoji potlačujícími osobní individualitu svých členů, ale jako mnohovrstevný, vnitřně značně diferencovaný a rozporuplný systém často protichůdných tendencí.

Program

Kurz se zaměří zejména na podrobnější charakteristiku islámského náboženství s důrazem na jeho diferenciaci na jednotlivé směry (hlavně sunnitský a šíitský islám) a důvody ambivalentních vztahů jednotlivých větví. Pozornost bude také věnována roli náboženství v každodenním životě obyvatel muslimských zemí, která se, vzhledem k tomu, že tyto společnosti historicky neprošly procesem srovnatelným s evropským osvícenstvím spojeným s přesunem náboženství do individuální sféry, značně odlišuje od křesťanského prostředí. Další blok bude věnován kritickému rozboru mediálního obrazu islámu, média v České republice totiž často nahrazují odbornou debatu „atraktivnějšími“ diskusemi stoupenců předem definovaných ideologických konstruktů islámu jako „násilné civilizace“, nebo naopak jako veskrze mírumilovného náboženství, přičemž oba krajní pohledy vlastně popírají vnitřní diferenciaci muslimského světa a vedou také k poměrně častému ztotožňování islámu (náboženství) a islamismu (politické ideologie). To také vede k časté prezentaci islamistických hnutí, resp. jejich radikálních násilných skupin, jako hnutí, jejichž primárním politickým cílem je boj proti Západu, což je však zcela v rozporu s realitou (jádro jejich aktivit se „realizuje“ v boji s politickými odpůrci přímo v muslimských zemích). Podrobnější charakteristice vývoje náboženského fundamentalismu v islámském prostředí a z něj do jisté míry vycházejících islamistických politických hnutí bude věnován předposlední blok kurzu, poslední se pak zaměří na „nejviditelnější“ krajní násilné odnože islamismu a zhodnotí politická i bezpečnostní rizika spojená s jejich aktivitami.

Soubor přednášek zmapuje čtyři tematické okruhy: