Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Vyučování zeměpisu v terénu

Garant a přednášející: Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: pátek 27. září 2019, 9:00–16:00 nebo pátek 29. května 2020, 9:00–16:00
Cena: 1 200 Kč včetně tištěných materiálů a občerstvení

Cílem vzdělávacího programu je v úvodní části seznámit učitele se základy terénní výuky geografie, způsoby jejího ukotvení v rámci ŠVP základních škol i gymnázií, stejně jako s riziky a silnými stránkami vyplývajícími z realizace výuky v terénu. Druhá část programu si klade za hlavní cíl představit účastníkům konkrétní aktivity, které lze se žáky realizovat v prostoru města i volné krajiny, v těsné blízkosti školy i v oblastech vzdálenějších. Nedílnou součástí bude seznámení účastníků se základy práce s GPS, měřicími přístroji a dalšími pomůckami.

Náplň kurzu

Program

  1. Terénní výuka jako komplexní vyučovací forma
  2. Zásady bezpečné práce v terénu
  3. Pomůcky pro vyučování zeměpisu v terénu (GPS navigace, buzoly, meteorologické přístroje, hlukoměr, tematické mapy a plány, pracovní listy ad.)
  4. Zařazení terénní výuky do ŠVP a předmětu zeměpis
  5. Průřezový charakter terénní výuky
  6. Terénní výuka jako prostředek pro rozvoj různých stránek osobnosti žáka
  7. Příklady realizace terénní výuky zeměpisu v urbánním i venkovském prostředí

Těsné sepětí školní výuky s reálným prostorem a praxí patří mezi důležité výzvy současného základního a středního školství. Terénní výuka pomáhá žákům k lepšímu a trvalejšímu osvojení poznatků, jedná se o vyučovací formu s výrazným motivačním potenciálem, přirozeně integrující obsah různých vyučovacích předmětů, při které jsou žáci aktivními tvůrci nabývaných kompetencí. Cílem úvodní části vzdělávacího programu je seznámit učitele se základy terénní výuky geografie, způsoby jejího ukotvení v rámci ŠVP základních škol i gymnázií, stejně jako s riziky a silnými stránkami vyplývajícími z realizace výuky v terénu. Druhá část programu si klade za hlavní cíl představit účastníkům konkrétní aktivity, které lze se žáky realizovat v prostoru města i volné krajiny, v těsné blízkosti školy i v oblastech vzdálenějších. Nedílnou součástí bude seznámení účastníků se základy práce s GPS, s měřicími přístroji a dalšími pomůckami.