Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření výuky nejen zeměpisu/geografie

Garant a přednášející: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin
Termín: čtvrtek 12. září 2019, 9:00–14:00 nebo čtvrtek 6. února 2020, 9:00–14:00
Cena: 700 Kč včetně tištěných materiálů a občerstvení

Interaktivní mapy v současné době prostupují mnoha obory lidské činnosti. Tyto mapy lze využít jako cenný podklad pro zjišťování prostorových vztahů v mnoha vyučovacích předmětech. Nejtěsnější vazba se logicky naskýtá v zeměpisu, ale dobré uplatnění nacházejí mapy také v dějepisu, přírodopisu, vlastivědě, občanské výchově atd. Prakticky cokoliv, co má svou prostorovou složku, se dá zmapovat.

Náplň kurzu

Program

1. blok: Využití mapových a datových serverů pro výuku (nejen zeměpisu/geografie)
Mapy jsou klíčovou pomůckou při výuce zeměpisu. Klasické papírové mapy či atlasy však leckdy nedokáží operativně reagovat na dynamicky se vyvíjející svět. Mapové servery a technologie, které se již staly nedílnou součástí prostředí internetu, na takové změny dokáží reagovat lépe a často nabízejí funkcionalitu, která v klasických mapách nemůže být dostupná. Na konkrétních ukázkách a praktických příkladech mapových a datových serverů z ČR i ze zahraničí budou demonstrovány zajímavé funkce a aplikace geoinformačních technologií pro praktické využití ve výuce především zeměpisu. V praktické části kurzu si účastníci vyzkouší práci s vybranými mapovými a datovými servery. Účastník kurzu bude po jeho absolvování nejen vědět, kde najít vhodné mapové a datové servery, ale bude také umět ovládat většinu jejich funkcí a vědět, jak je využít pro vlastní výuku.

2. blok: Tvorba interaktivních map jako nástroj pro zpestření výuky (nejen zeměpisu/geografie)
Kurz se zaměřuje na představení interaktivních map coby komunikačního prostředku, prostřednictvím kterého si studenti osvojí probíranou látku. Interaktivní mapy propojují vlastnosti klasických papírových map s vlastnostmi počítačového prostředí a tím získávají přidanou hodnotu nejen ve vzdělávací funkci, ale také pro zvýšení atraktivity vlastní výuky. Během kurzu budou představeny technologie, pomocí kterých si účastníci sami vyzkouší vytvořit vlastní online interaktivní mapy a na konkrétních příkladech budou demonstrovány možnosti využití vlastních interaktivních map různého tematického zaměření. Důraz bude kladen na volně dostupné technologie, tak aby jejich využívání bylo dostupné široké veřejnosti. Účastník kurzu bude po jeho absolvování nejen vědět, jak interaktivní mapy využít ve výuce, ale bude je také umět vytvořit a v neposlední řadě bude umět tuto dovednost předávat dál jak svým kolegům, tak studentům.