Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Aktuální otázky geografie Evropy

Garant a přednášející: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin
Termín: pátek 17. ledna 2020, 9:00–15:00 nebo pátek 20. března 2020, 9:00–15:00
Cena: 900 Kč včetně tištěných materiálů a občerstvení

Přednáškový blok se bude věnovat vybraným aktuálním problémům a otázkám, které se dotýkají výuky regionální geografie Evropy.

Program

1. blok: Vývoj evropské populace ve 21. století
Proměna demografické struktury a s ní související otázky a výzvy: prodlužující se délka života, proměna reprodukčního chování populace, migrace obyvatel mezi evropskými zeměmi a z ostatních kontinentů, otázky soužití etnických, náboženských a kulturních menšin. Budou diskutovány jak obecné charakteristiky, tak regionální specifika i vybrané konkrétní příklady z evropských zemí. Současně budou ukázány vhodné zdroje aktuálních statistických demografických dat a návrhy možné práce s nimi ve výuce.

2. blok: Ekonomické proměny kontinentu
Postavení evropské ekonomiky v globalizovaném světě, současná podoba evropského zemědělství, průmyslu a služeb. Objem a struktura zahraničního obchodu evropských států. Očekávané trendy vývoje ekonomiky dané technologickými novinkami, změnami v produkci a spotřebě energie, rozvojem informační společnosti. Jednotlivá témata budou podložena vhodnými sadami statistických dat, která jsou dostupná v internetových databázích, opět k možnému využití ve výuce a k potřebné budoucí aktualizaci těchto rychle se měnících geografických informací.

3. blok: Politická situace v různých částech Evropy
Konfliktní oblasti, separatismus, současný stav a význam evropské integrace. Konkrétní příklady: Velká Británie (brexit), Skotsko (devoluce), Belgie (obtížně soudržná federace), Katalánsko (hnutí za nezávislost), Kosovo (země v pokračujícím procesu uznání nezávislosti), Podněstří (neuznané jednostranné vyhlášení nezávislosti), Kypr (řecko-turecké rozdělení ostrova), Krym a východní Ukrajina (anexe, resp. občanská válka). Role Evropské unie v geopolitickém postavení kontinentu, v budování ekonomické a politické spolupráce evropských zemí.