Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření výuky nejen zeměpisu

Garant a přednášející: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: čtvrtek 4. února 2021, 9:00–16:00
Cena: 1 200 Kč

Program

Vzdělávací program rozdělený do dvou bloků:

1. blok: Využití mapových a datových internetových portálů
Mapy jsou klíčovou pomůckou pro učitele zeměpisu, nicméně své uplatnění nachází i v dalších předmětech. Klasické papírové mapy či atlasy však leckdy nedokáží operativně reagovat na dynamicky se vyvíjející svět. Mapové servery a technologie, které se již staly nedílnou součástí prostředí internetu, však na takové změny dokáží reagovat lépe a často nabízejí funkcionalitu, která v klasických mapách nemůže být dostupná. Na konkrétních ukázkách a praktických příkladech mapových a datových internetových portálů z ČR i zahraničí budou demonstrovány zajímavé funkce a aplikace geoinformačních technologií pro praktické využití ve výuce především zeměpisu. V praktické části kurzu si účastníci vyzkouší práci s vybranými mapovými a datovými portály. Účastník kurzu bude po jeho absolvování nejen vědět, kde najít vhodné mapové a datové portály, ale bude také umět ovládat většinu jejich funkcí a vědět, jak je využít pro vlastní výuku.

2. blok: Tvorba vlastních interaktivních map
Interaktivní mapy v současné době prostupují mnoha obory lidské činnosti. Tyto mapy lze využít jako cenný podklad pro zjišťování prostorových vztahů v mnoha vyučovacích předmětech. Nejtěsnější vazba se logicky naskýtá v zeměpisu, ale dobré uplatnění mapa nachází také v dějepisu, přírodopisu, vlastivědě, občanské výchově atd. Prakticky cokoliv, co má svou prostorovou složku, se dá zmapovat. Kurz se zaměřuje na představení interaktivních map coby komunikačního prostředku, prostřednictvím kterého si žáci mohou osvojit probíranou látku. Interaktivní mapy propojují vlastnosti klasických papírových map s vlastnostmi počítačového prostředí a tím získávají přidanou hodnotu nejen ve vzdělávací funkci, ale také ve zvýšení atraktivity vlastní výuky. Během kurzu budou představeny technologie, pomocí kterých si účastníci sami vyzkouší vytvořit vlastní online interaktivní mapy a na konkrétních příkladech budou demonstrovány možnosti využití vlastních interaktivních map různého tematického zaměření. Důraz bude kladen na volně dostupné technologie, tak aby jejich využívání bylo dostupné široké veřejnosti. Účastník kurzu bude po jeho absolvování nejen vědět, jak interaktivní mapy využít v zeměpise, ale bude je také umět vytvořit a v neposlední řadě bude umět tuto dovednost předávat dál jak svým kolegům, tak žákům.