Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Přírodní rizikové procesy v ČR

Garant: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Přednášející: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. a Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: v tomto akademickém roce se nebude otevírat
Cena: 950 Kč

Program

1. blok: Endogenní rizikové jevy (1,5 vyučovací hodiny)
V prvním bloku kurzu je představena problematika endogenních rizikových procesů na území ČR, zejména souvisejících se seismickou činností a historicky sopečnou činností. Prezentovány budou základní procesy, jejich rizikovost a možnosti opatření ke snížení rizika. Samostatným tématem bude indukovaná seismická aktivita jako rizikový proces v oblastech s výrazným antropogenním ovlivněním zejména jako důsledkem důlní činnosti (Ostravsko, Karvinsko, Kladensko, Žacléřsko ad.). Blok se dále zaměřuje na moderní pojetí výuky, kde je část hodinové dotace věnována prakticky zaměřené problematice práci s daty a zdroji elektronických dat. Učitelé budou seznámeni s důležitými pojmy, které by v praktickém zaměřené výuce neměly chybět. Dále bude účastníkům kurzu představeno několik vhodných portálů a (mobilních) aplikaci, které mohou při své výuce využít a dále doporučit žákům.

2. blok: Extrémy počasí – buďme připravení! (1,5 vyučovací hodiny)
V souvislosti s projevy globální klimatické změny jsou i v mírných klimatických podmínkách střední Evropy stále častěji skloňovány termíny spojené s extremitou počasí jako blesková povodeň, horká vlna, sucho a mnohé další. V druhém bloku kurzu budou proto prezentovány hlavní hazardy plynoucí z extremity počasí v ČR v kontextu střední Evropy, jejich příčiny, důsledky a možnosti adaptace (přípravy na danou událost). Rizika plynoucí z jednotlivých meteorologických extrémů budou zarámovány v kontextu environmentální bezpečnosti, tak aby jejich prezentace v hodinách zeměpisu/geografie vedla k rozvoji osobních a občanských kompetencí žáka. Kurz nabídne učitelům rámec, ze kterého mohou čerpat pro výuku témat zmiňující rizika plynoucí z extremity počasí, důsledky klimatické změny a environmentální bezpečnost.

3. blok: Exogenní rizikové jevy (2 vyučovací hodiny)
Třetí blok kurzu je zaměřen na problematiku exogenních rizikových procesů na území ČR, zejména souvisejících s fluviální a eolickou erozí, povodněmi, sesuvy a suchem. Prezentovány budou základní procesy, jejich rizikovost a možnosti opatření ke snížení rizika. Samostatným tématem bude antropogenní ovlivnění exogenních rizikových procesů. Blok se dále zaměřuje na moderní pojetí výuky, kde je část hodinové dotace věnována prakticky zaměřené problematice práci s daty a zdroji elektronických dat. Učitelé budou seznámeni s důležitými pojmy v tématu exogenní rizikové procesy, které by ve výuce neměly chybět. Dále bude účastníkům kurzu představeno několik vhodných portálů a (mobilních) aplikaci, které se problematikou exogenních přírodních rizikových jevů zabývají a učitelé je tak mohou při své výuce využít a dále doporučit žákům.

4. blok: Vliv člověka na krajinu (1 vyučovací hodina)
Čtvrtý blok kurzu představuje problematiku ovlivnění přírodních procesů člověkem, jedná se o téma vhodné pro zeměpisné semináře, exkurze, projektové dny atd. Blok je postaven především na příkladech, kdy budou v modelových regionech představeny úlohy, které lze s žáky řešit na lokální úrovni. Podle účastníků kurzu budou zvolena území tak, aby prezentovala jednotlivé typické rizikové procesy a vliv člověka na krajinu v konkrétních lokalitách. Pozornost bude věnována jak antropogennímu vlivu, který ve svém důsledku zpomaluje rizikové přírodní procesy, tak vlivům, které průběh přirozených procesů akcelerují.

5. blok: Zdroje dat a aplikace ve výuce místního regionu (2 vyučovací hodiny)
Závěrečný blok kurzu představuje možnosti praktické aplikace ve výuce místního regionu. Na příkladu konkrétní obce či zvoleného regionu se učitelé seznámí se zdroji dat a aplikacemi, které mohou využít ve výuce a dokumentují přírodní rizikové procesy v území. Blok je postaven především na příkladech dobré praxe při práci s žáky, kterou jsme získali během dlouholetých aktivit spojených s výukou žáků i pedagogů. Představeny budou úlohy, které je možné realizovat jak s jednoduchým, tak pokročilým vybavením při vhodném zapojení žáků s poruchami učení i nadaných žáků. Během bloku si učitelé vyzkouší i práci s vybranými meteorologickými přístroji a dalšími pomůckami pro výuku.