Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie ČR 1

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/GCR1 2 + 0 + 0 2 Zk A 3 ZS Bc. Regionální geografie
A 1n ZS Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
B ZS DPS Učitelství geografie
B ZS RDS Učitelství geografie
C ZS Mgr. Geoinformatika
C ZS Bc. Mezinárodní rozvojová studia

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Studijní materiály

Podmínky ke zkoušce

Písemný test:
maximum 100 bodů
minimum pro úspěšné absolvování 70 bodů + ústní část zkoušky
Ukázka testu

Možnost bonifikace:
Pravidla: v průběhu přednášek v zimním semestru možnost získat maximálně 20 bodů (vše sděleno na 1. přednášce 20. září 2016, prezentace Úvod). 

Termíny:
Výsledky testu: Test 1 (18. října 2016) - geomorfologické celky (zařazení do systému, nejvyšší vrcholy, základní charakteristiky celků)
Výsledky testu: Test 2  (15. listopadu 2016) - vodní toky a nádrže
Celková bonifikace: Výsledky (aktualizace 14. prosince 2016)


Úkol 1: Fotovoltaické elektrárny v ČR s výkonem nad 1 MWe- bonifikace
Rozsah textové části jsou min. 1 strana A4 + přílohy povinné součásti (vše v jednom souboru ve wordu)
Zadání úkolu: Na území ČR charakterizujte jednu konkrétní fotovoltaickou elektrárnu (výběr ze zadaných ve STAGu)
- historie výstavby (dřívější využití plochy) + letecké snímky (2003/2006/2012/2016)
-základní technické parametry, charakteristika lokality, součástí bude lokalizační mapka + 2-3 fotografie
- nezbytná součást: cena a bonita půdy v lokalitě FVE

Termín a způsob odevzdání: nejpozději do 31. prosince 2017 prostřednictvím Portálu STAG (odevzdávání prací) - témata mohou být postupně zadávána a následně jsou průběžně odsouhlasena (téma = obec/město - název elektrárny (pokud není oficiální, tak vlastní dle označení lokality).
Zadání a odevzdání práce: viz Menu studenta → Návody a nápovědy → Prezentace a návody ke STAGu → Odevzdávání prací

Soubor pro zpracování: FVE (word), FVE (pdf)

Využitelné zdroje:

Stránky obcí
posudky EIA
ERÚ
http://www.elektrarny.pro/
cena půdy: http://www.pozemkyafarmy.cz/cena-pudy.html
BPEJ: http://mapy.vumop.cz/

Cena půdy: http://www.pozemkyafarmy.cz/bpej.html
BPEJ = bonitovaná půdně ekologická jednotka: http://mapy.vumop.cz/
Nahlížení do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
zjistíme i cenu za BPEJ

Úkol 2: Vodní zdroje na území obce
  Rozsah textové části: min 1 strana textu + přílohy (vše v jednom souboru ve wordu)
Zadání úkolu:
U konkrétní obce v ČR charakterizujte:
  - pozici v rámci hydrogeologické regionalizace ČR (hydrogeologické regiony)
  - způsob zásobení obyvatel obce pitnou vodou
  - podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci (z dat ze SLBD)
  - podrobně charakterizujte 1 vodní zdroj na území obce (vrt, studna, vodojem, pramen, studánka) - součástí bude lokalizační mapa + 3 fotografie

Povinná součást: 3 fotografie, 1 mapa s lokalizací

Termín a způsob odevzdání: nejpozději do 31. prosince 2017 prostřednictvím Portálu STAG (odevzdávání prací) - téma si studenti zadávají individuálně (vložit téma) přes Portál STAG - téma = název obce/části obce/sídla), po schválení lze práci vložit.
Zadání a odevzdání práce: viz Menu studenta → Návody a nápovědy → Prezentace a návody ke STAGu → Odevzdávání prací

Pojmy ke zkoušce