Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Rizikové přírodní procesy a jejich environmentální důsledky

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/PPRR 2 + 1 + 0 5 Zp, Zk A 2 ZS Mgr. Regionální geografie
C ZS Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
C ZS Mgr. Environmentální geologie

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Přednášky

 

Seminář

Úkol: —Přírodní rizikové procesy na území obce

Cíl: charakterizovat rizikové procesy na území vybrané obce

Obec: —libovolná obec, —zadaní obce v systému STAG - semestrální práce – po zadaní určíme zaměření na rizikové procesy
—velikostní kategorie obce: 300 – 15 000 obyvatel (—mělo by vycházet ze znalosti místních podmínek)

Základní struktura prezentace:
—- Základní poloha obce v rámci administrativního členění
—- Součást sdružení (např. MAS, mikroregion, euroregion)
- —Základní FG charakteristika obce – stručně s ohledem na rizikové jevy
—- Platná legislativa – územně plánovací dokumenty – na úrovni místní, regionální, nadregionální
—- Čerpané dotační prostředky – stručný přehled (posledních 5 let) – související s rizikovými procesy – vybrat 2 projekty 
     (realizované na území obce) – stručně charakterizovat
- —Rizikové procesy v obci – minimálně 3 – charakterizovat ve struktuře: příčiny, FG podmíněnost, antropogenní ovlivnění
- —Vybraný rizikový proces – podrobně charakterizován - obecně + specifikace na území obce

Prezentace na 15 – 20 minut

Textová část
—- rozsah shodný se strukturou prezentace (+/- 10 stran) + projekt
—- odevzdání 1 za dvojici v systému STAG (semestrální práce, odevzdávání)
—- vazba na prezentaci
—+ možnost získání finančních prostředků na snížení rizika – návrh projektu - —hlavně využití projektů Státního fondu ŽP + rezortních projektů (MZe, MŽP, MMR), —plánovací období 2014 - 2020

Struktura projektové žádosti:

—Projekt
—Číslo výzvy:
—Název výzvy:
—Název projektu:
—Anotace projektu:
— 
—Fyzická realizace projektu
—Předpokládané datum zahájení:
—Předpokládané datum ukončení:
—Předpokládaná doba trvání (v měsících):

—Specifický cíl
—Číslo prioritní osy:
—Název prioritní osy:

—Subjekty projektu
Typ subjektu: Hlavní žadatel/příjemce
—Kód státu:
—Název subjektu:
—IČ:                                               Právní forma:
—Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu:
—Osoby subjektu:
—Realizační tým:
—Popis kompetencí a kvalifikací:
 

Lokalizace
—Název:
—NUTS2:
—NUTS1:

Popis projektu
—Jaký problém projekt řeší?—
—Jaké jsou příčiny problému?
——Co je cílem projektu?
——Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
——Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
——Cílová skupina projektu:
—Jak bude zajištěna udržitelnost projektu?

Klíčové aktivity
Číslo:
—Název klíčové aktivity:
—Datum zahájení:                                       Datum ukončení:
—Rozpočet:
—Zapojení partnerů:
—Odpovědný partner:
—Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů:
—Hlavní milníky aktivity
—Název milníku:
—Datum splnění:
—Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena:

—Ostatní
Indikátory
——Propagační činnost
——Přeshraniční spolupráce*
——Přeshraniční dopad*
——Horizontální principy
——Vazba na regionální strategie
——Rozpočet