Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Voda v krajině

Garant a přednášející: Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Další přednášející: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: úterý 12. listopadu 2019, 8:00–17:00
Cena: 1 200 Kč včetně tištěných materiálů, mapy a občerstvení

Historická krajina se v posledních letech stává frekventovaným tématem jak mezi laickou, tak vědeckou veřejností. Slouží jako zdroj inspirace pro krajinné plánovaní a také jako vodítko či referenční plocha k pochopení procesů dynamických změn, které se odehrávají v krajině současné. V souvislosti s vodou se podoba historického fungování krajiny zmiňuje především ve vztahu k problematice sucha a povodní, které trápí současnou společnost. Program se zaměří na dílčí vodní prvky a sledování jejich proměn v čase. V rámci workshopu se účastníci seznámí s volně dostupnými zdroji informací o historické krajině a naučí se s nimi pracovat. Důraz bude kladen na schopnost identifikace změn vodních prvků v čase. Ze získaných dovedností mohou účastníci čerpat inspiraci pro svou pedagogickou praxi.

Náplň kurzu

Program

Téma 1: Voda v historické krajině
(2 hodiny přednáška + 2 hodiny workshop)
Historická krajina se v posledních letech stává frekventovaným tématem jak mezi laickou, tak vědeckou veřejností. Slouží jako zdroj inspirace pro krajinné plánovaní a také jako vodítko či referenční plocha k pochopení procesů dynamických změn, které se odehrávají v krajině současné. Mnozí vědci v historické krajině hledají návod na trvale udržitelné hospodaření a demonstraci vyváženého vztahu mezi kulturními a přírodními složkami krajiny. Tento přístup může vést až k sentimentálnímu vnímání historické krajiny coby ztraceného ráje, kde lidé žili v souladu s přírodou. V souvislosti s vodou se podoba historického fungování krajiny zmiňuje především ve vztahu k problematice sucha a povodní, které trápí současnou společnost. Při pohledu do historických pramenů, zejména pak starých map a historických leteckých snímků lze odhalit dalekosáhlé změny ve vodním režimu krajiny, které se odehrály v důsledku antropogenní činnosti. Jedná se zejména o vysoušení vodních ploch (rybníků, jezer), napřimování a kanalizace vodních toků a rozsáhlé meliorace. Tento program se zaměří na dílčí vodní prvky a sledování jejich proměn v čase. V rámci workshopu se účastníci vzdělávacího programu seznámí s volně dostupnými zdroji informací o historické krajině a naučí se s nimi pracovat. Důraz bude kladen na schopnost identifikace změn vodních prvků v čase. Ze získaných dovedností mohou účastníci čerpat inspiraci pro svou pedagogickou praxi.

Téma 2: Extrémní hydrologické jevy v krajině
(2 hodiny přednáška + 2 hodiny terénní workshop)
V rámci vymezených vyučovací hodin se posluchači seznámí s projevy extrémních hydrologických jevů, jako je povodeň a sucho v povodí, včetně projevů zastavěného území i opatření v zemědělské nebo lesní krajině v ČR. V rámci výkladu budou prezentovány možnosti získání aktuálních dat a podkladů pro výuku. V praktické části budou demonstrativně vysvětleny postupy při měření některých hydrologických veličin a na nenáročné procházce bude ukázán příklad řešení protipovodňových opatření v intravilánu města.