LEXIKON TVARŮ RELIÉFU ČR

menu / úvod

Reliéf území České republiky odráží pestrou geologickou stavbu a poměrně složitý vývoj území. Analogicky jako u geologické stavby se vymezují na našem území dvě základní jednotky: Česká vysočina, která je tvořena horninami Českého masivu a Karpaty, které představují mladší reliéf na převážně flyšových souvrstvích. Za typický pro naše území lze považovat akumulační reliéf sníženin, krasový reliéf, reliéf pískovcových skalních měst, sopečný nebo kerný reliéf. S rozvojem ekonomických aktivit je stále četnější ovlivňování reliéfu člověkem.