INFORMAČNÍ ZDROJE

menu / informační zdroje / odborná literatura
 • Absolon, K. (1970a): Moravský kras. I. díl. Academia, Praha, 416 s.
 • Absolon, K. (1970b): Moravský kras. II. díl. Academia, Praha, 346 s.
 • Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 808 s.
 • Balatka, B., Sládek, J. (1962): Říční terasy v českých zemích. Geofond v Nakladatelství ČSAV, Praha, 580 s.
 • Balatka, B., Loučková, J., Sládek, J. (1966): Vývoj hlavní erozní báze českých řek. Rozpravy ČSAV, ř. MPV 76, seš. 9, Academia, Praha, 75 s.
 • Balatka, B., Czudek, T., Demek, J., Sládek, J. (1973): Regionální členění reliéfu ČSR. Sborník ČSSZ, 78, č. 2, Praha, s. 81-96.
 • Balatka, B., Sládek J. (1975): Geomorfologický vývoj dolního Poohří. Rozpravy ČSAV, ř. MPV 85, seš. 5, Academia, Praha, 72 s.
 • Balatka, B., Sládek, J. (1977): Evorzní tvary v Čechách a jejich geneze. Rozpravy ČSAV, ř. MPV 87, seš. 5, Academia, Praha, 100 s.
 • Balatka, B. Sládek, J. (1984): Typizace reliéfu kvádrových pískovců české křídové pánve. Rozpravy ČSAV, ř. MPV 94, seš. 6, Academia, Praha, 80 s.
 • Balatka, B., Přibyl, V., Vilímek, V. (1999): Geomorfologická analýza reliéfu na styku Křemešnické, Křižanovské a Javořické vrchoviny. Geografie, Sborník Čes. geogr. spol., 104, 1, Praha, s. 24-34.
 • Balatka, B., Přibyl, V. (1999): Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 32, 2, Univerzita Karlova v Praze, Praha, s. 15-30.
 • Bosák, P a kol.(1988): Jeskyňářství v teorii a praxi. Čes. Speleol. spol, Státní zeměd. nakl., Praha, 214 s.
 • Buzek, L. (1979): Metody v geomorfologii. Ostrava: PdF, 160 s.
 • Cílek, V., Smejkal, V. (1987): Původ aragonitu v jeskyních. Studie stabilních isotopů. Čs. kras, 37, ČSS, s. 7-13.
 • Cílek, V. , Kopecký, J. a kol. (1998): Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Praha, Zlatý kůň, 174 s.
 • Czudek, T., Demek, J. (1961): Význam pleistocenní kryoplanace pro vývoj povrchových tvarů České vysočiny. Anthopos 14, Brno, s. 57-69.
 • Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Sursum, Tišnov, 213 s. Czudek, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno, 238 s.
 • Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VII. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 528 s.
 • Demek, J.(1960): Pseudoškrapy v žule. Geografický časopis, 12, 2, Veda, Bratislava, s. 128-130.
 • Demek, J., Marvan, P., Panoš, V., Raušer, J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu žuly a jejich závislost na podnebí. Rozpravy ČSAV, ř. MPV, 74, NČSAV, Praha, s. 9-59.
 • Demek, J. a kol. (1965): Geomorfologie Českých zemí. NČSAV Praha, 333 s.
 • Demek, J. (1967): O vlivu exfoliace na vývoj reliéfu v masivních horninách. GGÚ ČSAV, 4, 4, Opava, s. 5-17.
 • Demek, J. (1971): Kryoplanační terasy a jejich vznik. GP, 13, 6, Praha, s. 181.
 • Demek, J. (1971): Exfoliační klenby a jejich vznik. GP, 13, 4, Praha, s. 118-119.
 • Demek, J. (1971): Skalní mísy a jejich geneze. GP, 13, 2, Praha, s. 53-54.
 • Demek, J. (1972): Klasifikace a terminologie kryogenních tvarů. Sborník ČSZ, 77, 3, Akademia Praha, s. 303-309.
 • Demek, J., Pašek, J., Rybář, J. (1975): Principy působení erozně denudačních svahových pochodů. Studia geographica, 51, GGÚ ČSAV Brno, s. 195-204.
 • Demek, J., Quitt E., Raušer, J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 400 s.
 • Demek, J., Zeman, J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia, Praha, 327 s.
 • Demek, J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia, Praha, 476 s.
 • Faltysová H., Bárta F. a kol. (2002): Pardubicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 316 s.
 • Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 410 s.
 • Gába, Z. (1983): Největší bludné balvany v ČSSR a jejich ochrana. In: Geologický průzkum, 25, Praha, s. 184.
 • Horník, S. a kol. (1986): Fyzická geografie. Praha: SPN. 319 s.
 • Hromas, J. ed. a kol. (2009): Jeskyně. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 608 s.
 • Chábera, S. (2001): Atlas vybraných forem reliéfu zemského povrchu pro posluchače zeměpisu. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 100 s. ISBN 80-7040-470-1.
 • Chábera, S. (2003): Vybrané endogenní tvary reliéfu zemského povrchu. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 46 s. ISBN 80-7040-639-9.
 • Chábera, S., Kőssl, R. (1999): Základy fyzické geografie. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 59 s. ISBN 80-7040-348-9.
 • Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha, Academia, 279 s. ISBN 80-200-0680-X
 • Chlupáč, I. a kol.(2002) : Geologická minulost České republiky. Academia, Praha, 436 s. ISBN 80-200-0914-0
 • Ivan, A., Kirchner, K. (1999): Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů. In.:Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, VI, Český geologický ústav, Brno, s.17 - 18.
 • Janků, J. a kol. (1977): Pískovcové skály v Čechách. Český ráj. Horolezecký průvodce 1. Olympia Praha, 404 s.
 • Janský, B. a kol. (2004): K pramenům Amazonky. Praha: Ottovo nakladatelství, Cesty, 248 s.
 • Kirchner, K., Krejčí, O. (1996): Geologická a geomorfologická inventarizace významných skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. In: Stárka, L., Bílková, D.: Pseudokrasové jevy v horninách České křídové pánve. Česká speleologická společnost, Praha, s. 25 - 29.
 • Kirchner, K., Smolová, I. (2010): Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 287 s.
 • Kovanda, J. a kol. (2001): Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Academia: Český geologický ústav, Praha, 215 s.
 • Kříž, V. (1994): Vodopády severní Moravy a Slezska. Časopis Slezského zem. Muz., A, 43, 1, Opava, s. 35-44.
 • Kříž, V. (1995): Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy. Sborník ČGS, 100, 1, Academia, Praha, s. 44 - 47.
 • Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 304 s.
 • Kukal, J., Ložek, V. (1958): K problematice výzkumu jeskynních výplní. Čs. kras, II,s. 19-83.
 • Kukal, Z., Němec, J., Pošmourný, K. (2005): Geologická paměť krajiny. Česká geologická služba, Praha, 222 s.
 • Kuncová J. a kol (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek I. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 352 s.
 • Kunský, J. (1945): Mrazové klíny v jižních Čechách. Sb. ČSZ 50, 1, Praha, s. 25-27.
 • Kunský, J. (1957): Typy pseudokrasových tvarů v Československu. Čs. Kras, 10, NČSAV, Praha, s. 108-125.
 • Ložek, V. a kol. (1972): Příroda ve čtvrtohorách. Academia, Praha, 372 s.
 • Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 904 s.
 • Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 376 s.
 • Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 331 s.
 • Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IX. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 932 s.
 • Panoš, V. (1963): Sloupské údolní polje a jeho odtokové jeskyně, Moravský kras. Kras v Českoslov. 1-2, Brno, s. 1-10.
 • Panoš, V. (1965): Problém krasovění nekarbonátových hornin. Čas. Mineral, Geol., 10, Praha, s. 105-109.
 • Panoš, V. (1980): Klasifikace a terminologie škrapů. Acta Univ. Palackianae Olomuc, Geol. Geogr., 18, Olomouc, s. 53-73.
 • Panoš, V. (1983): Krasovění - součást epigeneze karbonátových hornin. Acta Univ. Palackianae Olomuc., Olomouc, s. 31 - 50.
 • Panoš, V. (2001): Karsologická a speleologická terminologie. Knižné centrum, Žilina, 352 s. SSBN 80-8064-115-3.
 • Pilous,V. (1989): Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších. Opera Corcontica, 26, Praha, s. 5-49.
 • Pilous, V. (1991): Tektonické soutěsky a soutěskovitá koryta v krkonošském krystaliniku. Opera Corcontica, 28, Praha, s. 5-26.
 • Přibyl, J. a kol. (1992): Základy karsologie a speleologie. Academia, Praha, 354 s. Rubín, J., Balatka, B. a kol. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Academia, Praha, 385 s.
 • Rubín, J. (ed.) a kol. (2006): Přírodní klenoty České republiky. Academia, Praha, 318 s.
 • Sekyra, J. (1952) : Tundrové půdy v Československu. Ochrana přírody, 7, 4, SPN, Praha, s. 83-87.
 • Sekyra, J. (1960): Působení mrazu na půdu. Geotechnica 27, ÚÚG NČSAV, Praha, 164 s.
 • Smolová, I. (1998): Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica, 35, Olomouc, s. 41-46.
 • Smolová, I. (2001): Geomorfologická analýza krasového reliéfu v okolí Taramky v Ludmírovské vrchovině. In.: Současný stav geomorfologických výzkumů. Ostravská univerzita, Ostrava, s. 55-59.
 • Smolová, I. (2002a): Broumovsko - kraj za Stěnami. Geografické rozhledy, 11, 4, TERRA, Praha, s. 90-91.
 • Smolová, I. (2002b): Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor. In.: Geomorfologický sborník 1. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002". Masarykova univerzita, Brno, s.127-131.
 • Smolová, I. (2003): Skalní města. Velký atlas světa, č. 2, AMERCOM, Praha, s. 65 - 68. Smolová, I. (2003): Krkonoše. Velký atlas světa, č. 17, AMERCOM, Praha, s. 253 - 256.
 • Smolová, I. (2003): Krasová území ČR. Velký atlas světa, č. 18, AMERCOM, Praha, s. 285 - 288. Smolová, I. (2004): Reliéf ČR. Velký atlas světa, č. 23, AMERCOM, Praha, s. 9 - 12. Smolová, I. (2004): Vulkanická pohoří SR. Velký atlas světa, č. 24, AMERCOM, Praha, s. 545 - 548.
 • Smolová, I. (2005): Krasová území Moravy a Slezska. Velký atlas světa, č. 69, AMERCOM, Praha, s. 289 - 292.
 • Smolová, I. (2005): České středohoří a Doupovské hory. Velký atlas světa, č. 73, AMERCOM, Praha,s. 245 - 248.
 • Smolová, I., Andrejs, V. (2006): Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města. In.: Smolová, I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, Olomouc, s. 250 - 257.
 • Smolová, I. (2006): Podkrušnohorské pánve. Velký atlas světa, č. 125, AMERCOM, Praha, s. 241 - 244.
 • Smolová, I., Vítek, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s.
 • Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 456 s.
 • Šebesta, J., Treml , V.: Glacigenní a nivelační modelace údolí a údolních uzávěrů Krkonoš. Opera Corcontica, 13, Správa KRNAP, Vrchlabí, s. 7-44.
 • Vitásek, F. (1956): Glaciální morfologie našich hor v posledních letech. Práce Brněnské základny ČSAV, 28, 3, Brno, s. 135-146.
 • Vítek, J. (1979): Pseudokrasové tvary v kvádrových pískovcích severovýchodních Čech. Rozpravy ČSAV, ř. MPV, 89, 4, Academia, Praha, s. 1-57.
 • Vítek, J. (1980): Typy pseudokrasových jeskyní v ČSR. Čs. Kras, 30, Praha, s. 27-28.
 • Vítek, J. (1981): Morfogenetická typizace pseudokrasu v Československu. Sbor. Čs. spol. geogr., 81, 3, Praha, s. 153-165.
 • Vítek, J. (1982): Typy škrapů v pískovcích české křídové pánve. Čs. kras, 32, Praha, s. 41-51.
 • Vítek, J. (2000): Krajinou severovýchodních Čech: hory, kopce, vyhlídková místa, údolí, skály, jeskyně. Oftis, Ústí nad Orlicí, 168 s.
 • Vítek, J. (2001): Příroda bez hranic: příhraniční krajinou od Jizerských hor po Beskydy. Oftis, Ústí nad Orlicí, 152 s.
 • Vítek, J. (2004): Tajemný svět skal: skalní zajímavosti České republiky. Oftis, Ústí nad Orlicí, 192 s.
 • Weissmannová H. a kol. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 456 s.
 • Zahradnický J., Mackovčin P., (eds.). a kol. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 588 s.