O PROJEKTU

menu / o projektu

Projekt Lexikonu tvarů reliéfu České republiky vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektů FRVŠ. Jednalo se o projekt č. 2114/2010 Multimediální lexikon tvarů reliéfu České republiky v tématickém okruhu F6 - Inovace studijních předmětů z oblasti neživé" přírody; dílčí specifikace: d) podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných na vysokoškolských sítích.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Lexikonu tvarů reliéfu ČR, který bude využíván ve výuce na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a Pedagogické/Přírodovědecké fakultě UHK v Hradci Králové. V průběhu zpracování projektu byl vytvořen Lexikon, který zahrnuje všechny typické tvary reliéfu na území ČR ve struktuře shodné s genetickou klasifikací tvarů reliéfu, tj. tvary strukturní, strukturně-denudační, fluviální, krasové, kryogenní, eolické i antropogenní. Současně s přehledem tvarů je součástí lexikonu přiřazení vybraných tvarů k jednotlivým geomorfologickým regionům v České republice, ve shodě s novou geomorfologickou regionalizací území České republiky (Demek, Mackovčín eds., 2006). Úroveň, ke které se regionalizace vztahuje, je geomorfologický celek.

Obsahem Lexikonu tvarů reliéfu ČR je jednak základní charakteristika každého z tvarů, uvedení typického zastoupení na území ČR a vizualizace geomorfologických tvarů reliéfu. Pro vizualizaci jsou využívány nejčastěji fotografie, u vybraných geomorfologických celků jsou uvedeny profily, blokdiagramy či letecké snímky.

Tvorba Lexikonu tvarů reliéfu ČR zahrnovala časově nejnáročnější sestavení odborného textu a vytvoření prezentace jednotlivých geomorfologických tvarů zejména s využitím fotodokumentací, profilů, leteckých snímků a podrobných geomorfologických map. Řešení projektu bylo rozděleno do čtyř základních etap.

  • 1. etapa: tvorba odborného textu Lexikon tvarů reliéfu ČR, typologie tvarů, charakteristiky vybraných lokalit.

  • 2. etapa: kompletace fotografií a pořízení chybějících fotografií geomorfologických tvarů, podrobné geomorfologické mapování vybraných lokalit včetně pořízení fotodokumentace a videozáznamů. Zejména se jednalo o zachycení výhledových poloh na horských hřebenech s výhledy do údolí různé morfologie. Byly skenovány vlastní klasické fotografie včetně provedení jejich úpravy a popisu tvarů reliéfu. Protože u některých tvarů nebylo možné pořídit v dostupném území vhodné fotografie, byly chybějící doplněny z www stránek, některé fotografie byly poskytnuty kolegy a studenty a fotografie, které nebyly v digitální podobě (starší archív fotografií) byly neskenovány. Celkem bylo neskenováno 547 fotografií a vytvořen soubor vlastních fotografií čítající více než 2 tisíce fotografií. Do řešení projektu byli zapojeni i studenti přímo ve výuce Regionální geografie České republiky v zimním semestru akademického roku 2010/2011.

  • 3. etapa: grafická prezentace jednotlivých geomorfologických tvarů. Vlastní výběr tvarů typických pro jednotlivé geomorfologické regiony a výběr reprezentativních grafických prezentací tvarů reliéfu probíhal vzájemnými konzultacemi spoluřešitelů.

  • 4. etapa: vlastní tvorba elektronické podoby lexikonu. Lexikon byl vytvořen za pomocí programu PSPad editor, což je volně šiřitelný (freeware) univerzální editor, určený pro operační systém Microsoft Windows. K tvorbě stránek byl využit značkovací jazyk HTML (HyperText Markup Language) a formátovací jazyk CSS (Cascading Style Sheets). Jedná se o široce rozšířené a používané jazyky. Díky těmto jazykům, které podporují hypertextové funkce, jsou tedy stránky interaktivní a kompatibilní se softwarovým vybavením většiny dnes používaných počítačů. Na tvorbě elektronické podoby lexikonu se podíleli Mgr. Milada Dušková a Mgr. Petr Šimáček.