LEXIKON TVARŮ

menu / lexikon tvarů

Pro snadnou orientaci jsou geomorfologické tvary reliéfu členěny do devíti základních kategorií: sopečné, strukturní, strukturně denudační, fluviální, glaciální, periglaciální, eolické, krasové a antropogenní.

S ohledem na rozsah jsou antropogenní tvary reliéfu členěny podle jejich geneze na těžební, průmyslové, agrární, sídelní, komunikační, vodohospodářské, vojenské, funerální, oslavné a rekreační.

Každá skupina tvarů je stručně charakterizována včetně pochodů, které ke vzniku jednotlivých tvarů vedou. U jedntolivých tvarů je vždy uvedena základní charakteristika tvaru a jeho rozšíření v České republice včetně názorné ukázky ve formě schémat či fotografií.

Celkem je součástí atlasu 220 vybraných tvarů reliéfu.