GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / fluviální / údolí
Údolí
Základní charakteristika

Údolí je základní fluviální erozní tvar. Je definováno jako protáhlá sníženina zemského povrchu, vzniklá činností říčního toku a skloněná ve směru spádu toku. Tvar je výsledkem vztahu mezi lineární erozí vodního toku a vývojem svahů. Podle tvaru lze vymezit několik základních typů údolí. Jsou to soutěsky, kaňony, údolí tvaru písmene V (erozní údolí), údolí neckovitá, úvalovitá a visutá. Podle vztahu vodních toků k morfostruktuře lez vymezit údolí konsekventní, subsekventní, resekventní, obsekventní a insekventní.

Konsekventní údolí jsou stejně jako konsekventní vodní toky závislé na původním sklonu georeliéfu. Subsekventní údolí jsou vázaná na pruhy méně odolných hornin nebo na tektonické linie a subsekventní vodní toky mají směr toku shodný se směrem a úklonem vrstev nebo s průběhem tektonických linií. Resekventní údolí mají stejnou orientaci jako konsekventní údolí, ale jejich údolní dno je na erozním nebo strukturním povrchu v nižší úrovni než původní konsekventní toky. Obsekventní údolí je orientováno proti celkovému směru sklonu povrchu krajiny. Obsekventní údolí jsou často vázána na tektonické linie, u nichž se snáze uplatňuje odnos. Insekventní údolí nejsou závislá ani na původním sklonu, ani na morfostruktuře (sklonu vrstev, rozpukání apod.). Samostatnou skupinu tvoří průlomová údolí.

Údolí tvaru "V" (erozní údolí)
Jako údolí tvaru V jsou označována taková údolí, která mají v příčném profilu tvar písmene "V". tento typ údolí vznikl za rovnovážného vztahu hloubkové eroze a svahové modelace. Údolní dno vyplňuje říční koryto (obvykle se skalními prahy nebo balvany a obřími hrnci) a tok má často nevyrovnaný spád.
Neckovité údolí
Neckovité údolí má v profilu "neckovitý" tvar s poměrně širokým dnem (vyplněným akumulační nivou), na kterém meandruje vodní tok. Svahy neckovitých údolí jsou strmé, mnohde skalnaté, od dna oddělené výrazným lomem spádu. Tvoří se na horních tocích při převaze boční eroze (meandrujícího toku) nad hloubkovou erozí nebo vyplněním dna původně erozního údolí fluviálními sedimenty.
Visuté údolí
Visuté údolí je specifickým typem erozního údolí. Ústí visutě (vysoko nade dnem) do hlubokých údolních tvarů (kaňonů, soutěsek, údolí tvaru V). Visuté údolí vzniká rozdílným prohlubováním jednotlivých částí údolní soustavy. Jsou typická pro glaciální a krasový reliéf. V krasu vzniká lokálně rozdílnou intenzitou rozpouštění matečných hornin, nebo uložením nepropustných sedimentů.
Úvalovitá údolí
Úvalovitá údolí se vyznačují širokým dnem (s akumulační nivou), které pozvolna bez většího lomu spádu přechází do mírně skloněných svahů. Svahy jsou zpravidla pokryté vrstvou zvětralin (svahovin) bez skalních výchozů.
Výskyt v ČR
Údolí je základním erozním fluviálním tvarem. Typická erozní údolí jsou na horních tocích (např. Moravy, Labe, Vltavy), neckovitá údolí jsou typická pro Odru, Moravici nebo Dyji, visutá údolí vznikla glaciální modelací v Krkonoších a úvalovitá údolí jsou typická v moravských úvalech (například střední a dolní tok Moravy, Bečvy, Odry nebo Dyje).
 
Obr.: Údolí v Krkonoších