GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / strukturní tvary na horizontálně uložených horninach / tabule
Tabule
Základní charakteristika

Tabule je základní tvar na horizontálně nebo subhorizontálně uložených horninách. Vzniká buď na sedimentech nebo výlevných vulkanických horninách. Působením exogenním činitelů je tabule postupně rozrušována a v částech tabulí vznikají strukturní plošiny s okrajovými strukturními stupni a kaňonovitá údolí se stupni na svazích, které označujeme jako strukturní terasy. Tam, kde jsou strukturní plošiny vyvinuty ve více úrovních, vzniká tzv. stupňovina. Vlivem podkopávání úpatí strukturní stupně rovnoběžně ustupují a před jejich čelem nezřídka zůstávají stolové a svědecké hory. Svědecké hory mají stejnou výšku jako povrch tabule a svědčí o původní úrovni topografického povrchu. Svědecké vrchy s příkrými svahy a plochým vrcholem se mohou zvedat i nad strukturními plošinami. Na jejich vrcholu je odolná vrstva, která je uchránila před odnosem. Část tabulí tvořená masivními horninami (např. tzv. kvádrovými pískovci) a značně rozřezaná kaňony a soutěskami, probíhajícími po systémech puklin, se označuje skalní město.

Výskyt v ČR
Česká tabule (geologicky česká křídová pánev), dílčí tabule v Českém ráji např. Hruboskalská plošina, Prachovské skály.
 
Obr.: Schéma tvarů v reliéfu na horizontálně uložených horninách, proces rozčleňovaní tabule.