GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / lexikon tvarů / zvrásněný / klenba
Klenba
Základní charakteristika

Klenba je příkladem konvexního tvaru na zvrásněných horninách. Zpravidla se jedná o velké izometrické nebo oválně kupovité struktury, které vznikají vyklenutím hornin. Rozlišujeme čtyři základní typy kleneb:

Klenba s krystalickým jádrem
Jádro klenby s krystalickým jádrem tvoří staré magmatické vyvřelé horniny nebo lakolitické klenby, které vznikly intruzí magmatu mezi vrstevní plochy.
Sedimentární klenba
Sedimentární klenby jsou tvořené pouze vyklenutými usazenými horninami.
Solná klenba
Solné klenby vznikly vyklenutím nadložních vrstev vlivem intruze solí (solných diapirů) pod vlivem hydrostatických nebo tektonických tlaků.
Exfoliační klenba
Exfoliační klenby vznikající buď aktivně vlivem diapirických pohybů pňů vyvřelých hornin, nebo pasivně odlehčením při obnažení masivních hornin vlivem odnosu nadložních hornin. K diapirickým pohybům dochází v důsledku nestejného zatížení plastických hornin, kdy lehčí plastický materiál může pronikat okolními horninami pod vlivem hydrostatických sil. Termínem exfoliace se označuje proces vzniku puklin rovnoběžných s povrchem terénu v důsledku odlehčení hornin, kterému předchází deskvamace. Exfoliační klenby se člení dále na ruwary (nízké) a bornhardty (vysoké). Ruwary jsou nízké exfoliační klenby (relativně do 30 metrů), které v případě přemodelování ledovce označujeme jako oblíky. Bornhardty představují masivní holé klenby s velmi příkrými svahy. Jsou pojmenovány podle německého geologa B. W. Bornhardta. Bornhardty se mohou vytvořit podobně jako další uvedené typy ostrovních hor v různém horninovém prostředí včetně pískovců, slepenců, vápenců, stejně jako na vyvřelých horninách. Nejlépe a nejvíce jsou však vyvinuty na žulách.
Výskyt v ČR
Typické klenby s krystalickým jádrem a exfoliační klenby jsou v Žulovské pahorkatině (Borový vrch, Boží hora), Novohradských horách (Kraví hora, Kamenec, Jelení vrch nebo Kuní hora) nebo Třebíčkém masívu.
 
Obr.: Exfoliační klenba na Rousoše (foto: I. Smolová)
Ukázka exfoliace na Hamerském vrchu v Javořické vrchovině (foto: J. Sova)