Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Historická krajina

Okolí Olomouce na mapě I. vojenského mapování

Výzkum podoby a fungování historické krajiny je v posledních letech ve vědeckých disciplínách, které se zabývají krajinou a jednotlivým jejími prvky, velmi akcentován. Umožňuje nám hledat inspiraci pro řešení současných problémů v krajině (sucho, eroze zemědělské půdy, ztráta biodiverzity…) a zároveň na základě znalosti dlouhodobého vývoje můžeme modelovat scénáře budoucího vývoje krajiny a jejího využití. V neposlední řadě je důležité identifikovat segmenty krajiny, jež vyžadují zvláštní pozornost, s ohledem na jejich význam coby kulturního dědictví.

Na katedře geografie se dlouhodobě věnujeme výzkumu prvků historické krajiny, které souvisí s vodním hospodářstvím, historickou komunikační sítí, případně specifickým formám využití krajiny (land use). Intenzivně se snažíme rozvíjet také metody jakými historickou krajinu zkoumat – soustředíme se především na historické a staré mapy, případně katastry a možnost jejich zpracování prostřednictvím geoinformačních systémů (tzv. historický GIS) a také na terénní výzkum, který doplňujeme metodami dálkového průzkumu Země a geofyzikálními metodami (georadar, elektromagnetická měření, drony).

Zapojené osoby z katedry geografie

Projekty

Aktuálně řešené projekty

Uzavřené projekty

Publikace

Monografie a popularizační texty, webové výstupy

Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. a kol. (2014): Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 167 s.

Rozkošný, M., Pavelková, R., David, V. a kol. (2015): Zaniklé rybníky v České republice – případové studie potenciálního využití území. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 155 s.

Borský, J., Hendrych, J., Jech, D., Létal, A., Malá, E., Obdržálek, J., Vorel, I., Žlebčík, J. (2015): Metodika mapování, evidence, dokumentace, péče a ochrany významných alejí Čech a jejich dřevin. Ministerstvo kultury. 185 s.

Martínek, J., Létal, A., Miřijovský, J., Šlézar, P., Vích, D., Kalábek, M. (2014): Poznáváme historické cesty – Discovering historical roads, Centrum Dopravního Výzkumu, Brno, 238 s.

Mapa historických rybníků
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_historickerybniky&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1&LEGEND_HIDE=0&QUERY_SELECTION=1&FULLTEXT_CHECKED=1

Mapa historických cest Čech, Moravy a Slezska
http://naki.vectormap.cz/

Publikace k tématu (nejnovější či nejzásadnější)

Frajer, J., Pavelková, R., Létal, A., Kopp, J. (2020): Relics and transformation of former ponds in the urban environment of the historical region of Bohemia (Czech Republic). Journal of Maps, DOI: 10.1080/17445647.2020.1819900

Frajer, J. (2019): Josefský katastr jako zdroj geografických informací o historické krajině. Geografie, 124(3), s. 315–339. DOI: 10.37040/geografie2019124030315

Létal, A. et al. (2018): New approaches to studies of extinct ponds. in: Svobodová, h. (ed.): Useful geography: Transfer from research to practice. 25th Central European Conference. Brno 12.-13.10.2017, pp. 203-215.

Havlíček, M., Skokanová, H., Dostál, I., Vymazalova, M., Pavelková, R., Petrovič, F. (2018): The consequences of establishing military training areas for land use development-A case study of Libava, Czech Republic. Land use policy,73, pp. 84-94. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.01.039

Frajer, J., Fiedor, D. (2018): Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS. Moravian Geographical Reports, 26(2), pp. 121-134. DOI: 10.2478/mgr-2018-0010

Pavelková, R., Frajer, J., Havlíček M. et al. (2016) Historical ponds of the Czech republic: an example of the interpretation of historic maps. Journal of Maps 12 (1), pp. 551-559. DOI: 10.1080/17445647.2016.1203830

Historická krajina