Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

doc. RNDr. Zdeněk SZCZYRBA, Ph.D.

Zdeněk Szczyrba

associate professor
office 2.013
tel.: (+420) 585 634 500, (+420) 775 772 316
e-mail: zdenek.szczyrba@upol.cz
consultation hours: Thursday 11:45 a.m. to 1:15 p.m.
Česky | ResearchGate | ORCID

Teaching

In Czech

Geografie průmyslu (KGG/GEPR)
Geografie průmyslu (KGG/GPRU)
Komplexní geografická exkurze (KGG/KGEX)
Odborná praxe v regionální geografii (KGG/OPRG)
Regionální geografie ČR 2 (KGG/GCR2)
Seminář z geografie průmyslu (KGG/SEGP)
Základy humánní geografie 2 (KGG/ZSE2X)

Qualifications

1990-1994

Mgr. (M.Sc.)
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: geografie a kartografie)
(diplomová práce: Geografická analýza výsledků 1. vlny kupónové privatizace v České republice)

2000

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (DSP, obor: regionální geografie a regionální rozvoj)
(disertační práce: Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko))

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství zeměpisu na středních školách)

2007

Doc.
Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied (obor 4.1.35 Geografia)
(habilitační práce: Maloobchod v ČR po roce 1989. Vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci.)

Career

1994-1995

Městský úřad Trutnov (vedoucí odboru rozvoje města)

od 1995

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (odborný asistent)

Publications

List of all publicationsList of all publications

List of recent publications – latest five years (since 2005).

Vědecké monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

SZCZYRBA, Z.: Nákupní centra v České republice – nová forma zábavy a nákupní turistiky (geneze a kontext). [Centra handlowe w Republice Czeskiej – nowy rodzaj rozrywki i turystyki handlowej (genezja i kontekst)]. In: Studia i monografie, z. 175. Opole: Politechnika Opolska, 2005. 116 s.

Vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích

SZCZYRBA, Z.: Maloobchod v České republice po roce 1989 – vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. 126 s.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavatelstvích

SZCZYRBA, Z.: Geografie obchodu (se zaměřením na současné trendy v maloobchodě). Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 91 s.

Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

MIGAŁA, M., SZCZYRBA, Z.: Spas and spa tourism in the Czech Republic In: Zeszyty Naukowe, Nr. 312/2006, z. 1, seria Turystyka i Rekreacja. Opole : Politechnika Opolska, 2006. s. 147-162.

SZCZYRBA, Z.: Współpraca transgraniczna w układzie euroregionów na czesko-polskim pograniczu – możliwości rozwoju turystyki. In:  Śląsk Opolski, roč. 15, č. 1-2. Opole : Instytut  Śląski, 2005. s. 58-64.

Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

ORDELTOVÁ, M., SZCZYRBA, Z.: Současná situace v maloobchodní síti českých měst – geografická sonda Zlín. In : Urbanismus a územní rozvoj, roč. 9, č. 3. Brno : Ústav  územního rozvoje, 2006. s. 13-16.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M.: Significant features of transformation of the services sector in an area – a case study for the micro-region of Olomoucko (contribution to research on the issue). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 39. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. s. 83-93.

JEŘÁBEK, M., SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Analýza přeshraničně působících projektů v Euroregionech Labe a Nisa. In: M. Jeřábek (ed.): Regionální výzkum v severozápadních Čechách, Acta Universitatis Purkynianae 124, Studia Geographica VII.. Ústí nad Labem : UJEP, 2006. s. 89-98.

Vědecké práce v zahraničních recenzovaných sbornících, monografiích

SZCZYRBA, Z.: Územní rozvoj obchodních sítí v České republice a Slovenské republice. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, GEOGRAPHICA Supplementum No. 3. Bratislava : UK, 2005. s. 574-580.

SZCZYRBA, Z.: Nákupní centra v České republice – nový fenomén nákupních a turistických cílů. In: Gospodarka przestrzenna, VIII. Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna, 2005. s. 53-66.

SZCZYRBA, Z.: Changes of Shopping Behaviour of the Czech Population in the Period of Economic Transformation. In: Michalski, T. (ed.): Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe. Gdynia : Bernardinum, 2005. s. 188-196.

Publikované příspěvky ze zahraničních vědeckých konferencí

SZCZYRBA, Z., TOUŠEK, V., MARYÁŠ, J.: Procesy transformacyjne w handlu detalicznym Republiki Czeskiej w układzie regionalnym. In: Kosiedowski, W. (ed.): Regiony Europy Środkowej  i Wschodniej wobec glogalizacji i integracji międzynarodowej. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005. s. 409-412.

Publikované příspěvky z domácích vědeckých konferencí

SZCZYRBA, Z.: Realitní trh na střední Moravě – časoprostorová analýza vývoje se zaměřením na trh s byty. In: Zdařilová, R. (ed.): Regenerace bytových domů – proměny bydlení . Ostrava : FAST VŠB-TU, 2006. s. 115-124.

LÉTAL, A., SZCZYRBA, Z.: Výzkum neprůmyslových brownfields v Olomouckém kraji – projekt Ministerstva pro místní rozvoj. In: Neulinger, M. (ed.): Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava : FAST VŠB-TU, 2006. s. 47-50.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I.: Transformace vlakových nádraží v ČR po roce 1989 v polyfunkční zařízení veřejných a komerčních služeb. In: Zdařilová, R. (ed.): Městské inženýrství Karlovy Vary 2006. Ostrava : FAST VŠB-TU, 2006. s. 87-95.

FERTALOVÁ, J., SZCZYRBA, Z.: Globalisation in Czech and Slovak retail: common and specific features. In.: Siwek, T., Baar, V. (eds.): Globalisation and its impact to society, regions and states. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s. 164-172.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., JEŘÁBEK, M.: Češi a Poláci – přeshraniční/sousedské vztahy a jejich percepce. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006., s. 130.

SZCZYRBA, Z.: Venkovský maloobchod v Česku a jeho nová pozice: diskusní příspěvek k problematice periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Praha : PřF UK, 2005. s. 53-60.

SZCZYRBA, Z., FŇUKAL, M., KUDRNOVSKÝ, E.: Návštěvnost památkových objektů v ČR – vývojové tendence po roce 1989. In: Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. s. 85-92.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: České lázně – tradiční produkt marketingu turistické destinace Česká republika. In: Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. s. 57-64.

SZCZYRBA, Z.: Služby pro cestovní ruch na severní Moravě v období ekonomické transformace – mikroregionální sonda. In: Klímová, V., Vystoupil, J. (eds.): VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : MU, 2005. s. 301-306.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Využití zvláště chráněných území ČR pro cestovní ruch. In: Klímová, V., Vystoupil, J. (eds.): VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : MU, 2005. s. 296-300.

Abstrakty příspěvků ze zahraničních konferencí

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., JUREK, M.: Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. In: Čižmárová, K. (ed.): Geografia v meniacom sa svete. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 67

Abstrakty příspěvků z domácích konferencí

MARYÁŠ, J., ŘEHÁK, S., SZCZYRBA, Z.: Prostorově funkční transformace sektoru služeb v Česku – vývoj po roce 1989. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s. 33.

Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I. JEŘÁBEK, M.: Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí. "Závěrečná zpráva k projektu RM/02/2005, Ministerstvo zahraničních věcí ČR". Praha : 2006, 59 s.

Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech

SMOLOVÁ, I., SZCZYBA, Z.: Efektivní marketing zvyšuje návštěvnost a turistickou prestiž památek. In: Moderní obec, roč. 11, č. 11. Praha : Economia, 2005. s. 15-16.

SZCZYRBA, Z.: Velkoplošné prodejny: Problém, který přetrvává. In: Moderní obec, roč. 11, č. 12: Praha : Economia, 2005, s. 15.

SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., SZCZYRBA, Z.: Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá. In: Geografické rozhledy, roč. 15, č. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2005. s. 24-25.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Lázeňství v České republice – tradice a nový rozměr. In: Veřejná správa, č. 45. Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2005. s. XI-XII (příloha).

Projects

1999-2001

Transformation of spatial intra-urban structures and their reflection in the perception by urban population (comparative study: Prague, Bratislava, Olomouc and Prešov)
Grant Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, řešitelský kolektiv: Matlovič, R. (hlavní řešitel), Sýkora, L. (spoluřešitel), Ira, V. (spoluřešitel), Szczyrba, Z. (spoluřešitel)

2000

Komponenty, procesy a funkce v periférní urbánní krajině
vnitřní grant PřF UP, hlavní řešitel

2004-2006

Transformace sektoru služeb na území ČR
Grant GAČR, 402/04/0535, hlavní řešitel (spoluřešitelé: GÚ PřF MU Brno - Řehák, S., Toušek, V. , ESF MU Brno - Maryáš, J.)

2004-2006

Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru
Projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB 20200452, spoluřešitel (hlavní řešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Kuta, V.)

2005-2006

Revitalizace nevyužívaných neprůmyslových ploch v Olomouckém kraji
Projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB-25-05, hlavní řešitel, (spoluřešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Kuda, F.)

2005-2006

Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje
Projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR, projekt č. WB-06-05, spoluřešitel, (hlavní řešitel: VŠB-TUO, FAST Ostrava – Koudela, V.)

2005-2006

Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí
Projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, projekt RM 02/2205, hlavní řešitel (spoluřešitelé: Jeřábek, M., Smolová, I.)

Professional interests

Geografie obchodu, geografie průmyslu, geografie bydlení.

Membership in professional associations

Česká geografická společnost
Česká společnost pro rozvoj bydlení