Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. RNDr. Václav TOUŠEK, CSc.

Václav Toušek

docent
pracovna 2.020
tel.: (+420) 585 634 505, (+420) 775 772 319
e-mail: vaclav.tousek@upol.cz
konzultační hodiny: středa 10.00–12.00
English | ORCID

Pedagogická činnost

Metody sociální a ekonomické geografie (KGG/MSEGV)
Regionálně geografická analýza trhu práce (KGG/PRACE)
Regionální politika a regionální rozvoj (KGG/RPRR)
Úvod do studia geografie (KGG/UGE)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Vzdělání

1967–1972

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: učitelství s aprobací na matematiku a zeměpis)
(diplomová práce: Sídelní geografie města Hodonína)

1975

RNDr.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Přírodovědecká fakulta
(rigorózní práce: Funkční klasifikace obcí Jihomoravského kraje)

1988

CSc.
Geografický ústav ČSAV Brno (obor: ekonomická geografie)
(disertační práce: Geografické hodnocení vybraných aspektů vývoje osídlení ČSR (na příkladu střediskových obcí))

2004

Doc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (obor: humánna geografia)
(habilitační práce: Geografické aspekty transformace českého průmyslu po roce 1989)

Profesní činnost

1972

Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně (asistent).

1973–1990

Geografický ústav ČSAV v Brně (vědecký aspirant, odborný pracovník, vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník) - v letech 1980 až 1990 vedoucí oddělení ekonomické geografie.

1990–2004

Přírodovědecká fakulta MU v Brně (odborný asistent, docent) – od srpna 2000 ředitel Výzkumného centra regionálního rozvoje (společné pracoviště tří fakult: Ekonomicko - správní, Sociálních studií a Přírodovědecké).

od 2004

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci (docent, 2004–2007 vedoucí katedry geografie).

Pedagogická činnost

Vědecko-výzkumná činnost

Geografický ústav ČSAV
Vědecko-výzkumná činnost orientovaná na problematiku obyvatelstva a sídel a tematickou kartografii (automatizovaná kartografická tvorba), odpovědný řešitel výzkumných úkolů, odpovědný redaktor 2 mapových děl (Atlas ČSR ze sčítání lidu 1980, Atlas obyvatelstva ČSSR), odpovědný řešitel výzkumných úkolů dvoustranné spolupráce s akademickými geografickými pracovišti v Polsku, NDR a Bulharsku, člen redakční rady časopisů Zprávy GgÚ ČSAV a Studia Geographica, v letech 1980–1990 vedoucím oddělení ekonomické geografie.

Masarykova univerzita v Brně
Vědecko-výzkumná činnost orientovaná především na problematiku geografie průmyslu a geografické aspekty trhu práce, účastnil se řešení výzkumného záměru Ekonomicko-správní fakulty MU, 5 projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR a 4 projektů podpořených Fondem rozvoje vysokých škol a desítek výzkumů financovaných orgány veřejné správy (MMR ČR, MV ČR, MPSV ČR, krajské, okresní a městské úřady), v letech 2000–2010 vykonával funkci ředitele Centra pro regionální rozvoj MU.

Univerzita Palackého v Olomouci
Vědecko-výzkumná činnost orientována na problematiku regionální politiky a regionálního rozvoje, účastní se řešení projektů financovaných s podporou GA ČR, případně orgánů veřejné správy, v letech 2004–2007 byl vedoucím katedry geografie, v letech 2009–2011 vedoucím vědecko-pedagogické rady oboru Vědy o Zemi, od roku 2006 je členem vědecké rady Přírodovědecké fakulty, od roku 2009 šéfredaktor časopisu AUPO Geographica a předseda redakční rady edice Geographia Moravica.

Ostatní vědecké instituce
Vedoucí panelu Geografie a člen oborové rady Grantové agentury Akademie věd ČR č. 3 Vědy o Zemi a vesmíru v letech 2007–2010 a od roku 2011 konzultant této oborové rady, člen pracovní skupiny Akreditační komise pro geografii (v letech 2004–2009), člen vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (od roku 2011), člen redakční rady časopisu Regionální studia – vydává VŠE v Praze (od roku 2007).

Přehled publikací za posledních 5 let:

Přehled všech publikacíPřehled všech publikací

Zahraniční publikace:

Vančura, Michal - Kunc, Josef - Toušek, Václav: Průmysl v českém příhraničí, [Industry in the Czech border areas]. In: Europa regionów. Wspólpraca regionalna 2000. - Katovice: Górnoślaska wyzsza sokola Handlova, 1999. - s. 111 - 120. - ISBN 83-908258-8-0

Tomšíčková, Bohumila - Toušek, Václav: Prostorové interakce na moravsko-slovenském pomezí, [Spatial interactions on the Moravian-Slovakian border]. In: Europa regionów. Wspólpraca regionalna 2000. - Katovice: Górnoślaska wyzsza skola handlowa, 1999. - s. 271 - 280. - ISBN 83-908258-8-0

Toušek, Václav: Transformace průmyslu v ČR a jeho odvětvová struktura v nových krajích [Transformation of Industry in Czech republic and its sector structure in the new regions]. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, Geografické štúdie Nr. 7. - Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 2000. - s. 112 - 118. - ISBN 80-8055-443-9

Kunc, Josef - Toušek, Václav: Restructuration of Czech Industry and its Effect on the Regional Development. In: Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Nr. V. - Wroclaw: Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. - pp. 205 - 215. - ISBN 83-87196-07-X

Toušek, Václav: Integrace či dezintegrace v moravsko-slovenském příhraničí. In: 49. zjazd Polskiego towarzystwa geograficznego. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Ślaska u progu trzeciego tysiaclecia. - Wroclaw: Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Wroclawski, 2000. - s 236 - 238. - ISBN 83-914459-0-9

Toušek, Václav - Tomšíčková, Bohumila - Kunc, Josef: Hodonínsko: Border Region of Intensive Relationships with Slovakia. In: A. Dubcová, H. Kramáreková (eds.): State Border Reflection by Border Region Population of V4 States. - Nitra: International Visegrad Fund, 2002. - pp. 64 - 71. - ISBN 80-8050-536-5

Mulíček, Ondřej -Toušek, Václav: Changes of Brno Industry and Their Urban Consequences. Bulletin of Geography (socio-economic series) No. 3/2004, Annual (1 issue), Nicolaus Copernicus University, Toruń 2004, ISSN 1732-4254, s. 61 - 70

Publikace domácí: 

Vědecké práce

Fiala, Tomáš - Kunc, Josef - Toušek, Václav: Aktuální tendence v zaměstnávání cizinců na trhu práce v ČR. In: Geografie XI. Část A. - Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 45 - 54. - ISBN 80-210-2138-1

Toušek, Václav - Kunc, Josef: Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. In: Sborník referátů ze II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 39 - 66. - ISBN 80-210-2317-1

Toušek, Václav: Aktuální tendence v zaměstnávání občanů Slovenska v ČR. In: Regionální spolupráce 99. Sborník z mezinárodní vědecké konference. - Karviná: Obchodní a podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 1999. - s. 307 - 311. - ISBN 80-7248-026-X

Toušek, Václav - Vančura, Michal - Viturka, Milan: Geographical Aspects of Industrial Transformation in the Czech Republic [Geografické aspekty transformace průmyslu v České republice]. In: Sborník České geografické společnosti, Geografie. - Roč. 105, č. 2, 2000, s. 155 - 165. - ISSN 1212-0014

Kunc, Josef - Toušek, Václav - Vančura, Michal: Mapy průmyslu a jejich využití při výuce regionální geografie ČR. In: Miscelanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Nr. 7. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, s. 105 - 113. - ISBN 80-7082-543-X

Toušek, Václav - Hrabcová, Magdalena: Unemployment in the Czech Republic. In: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 26 (1996-98), 2000, Geography, pp. 55 - 85. - ISBN 80-210-2324-4

Toušek, Václav - Tomšíčková, Bohumila: Občané Slovenska v České republice sedm let po rozdělení ČSFR (regionálně geografická analýza kontaktů). In: Sborník referátů ze III. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 153 - 166. - ISBN 80-210-2490-8

Kunc, Josef - Toušek, Václav - Vašková, Lenka: Elektrotechnický průmysl v ČR: minulost a současnost (historický a regionálně geografický přehled), [The Electrotechnic Industry in the Czech Republic through the Ages and Concurrence (Historical and Regional - Geographical Survey)]. In: Geografie XII. - Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 89 - 94. - ISBN 80-210-2664-2

Toušek, Václav - Viturka, Milan a kol.: Kvalita podnikatelského prostředí jako faktor efektivnosti regionálního rozvoje (aplikace na příkladě Brněnského kraje - projekt Interprise/Ecos-Ouverture). In: S. Hrabalová, J. Maryáš, V. Toušek, M. Viturka (ed.), J. Vystoupil, V. Žítek: The Case Study. Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. - Brno: Masarykova univerzita, 2001. - s. 45 - 70. - ISBN 80-210-2572-7

Kunc, Josef - Toušek, Václav: Regionální aspekty transformace českého průmyslu. In: A. Slaný (ed.): Česká ekonomika na přelomu tisíciletí, [The Czech Ekonomy at the Turn of the Millennium]. - Sborník z mezinárodní vědecké konference. - Brno: Masarykova univerzita, 2001. - s. 515 - 530. - ISBN 80-210-2533-6

Dokoupil Jaroslav - Toušek, Václav: Zahraniční pracovníci na trhu práce v pohraničí. In: M. Jeřábek (ed.) - J. Dokoupil - T. Havlíček - E. Reinöhlová - S. Řehák - V. Toušek - P. Wilam: Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky, [Betrachtung der regionalenentwicklung des grenzgebietes der Tschechischen republik]. - Praha, Ústí nad Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - s. 40 - 46. - ISBN 80-85950-85-5

Kunc, Josef - Toušek, Václav: The Development of Czech Industry after 1989 (at the Expample of Textile, Clothing, Leather Industry and Electrical Industry), [Vývoj českého průmyslu po roce 1989 (na příkladu textilního, oděvního, kožedělného průmyslu a průmyslu elektrotechnického)]. In: Sborník referátů ze IV. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 191 - 200. - ISBN 80-210-2748-8

Toušek, Václav - Tonev, Petr - Kunc, Josef: Informační systém o českém průmyslu: jeho využití v regionálně geografickém výzkumu, [Information system about Czech Industry: its use in regional-geographic research]. In: A. Létal, Z. Szczyrba, M. Vysoudil, (eds.): Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků výroční konference ČGS. - Olomouc, Univerzita Palackého, 2001. - s. 227 - 232. - ISBN 80-244-0365-X

Toušek, Václav - Tomšíčková, Bohumila: Cestovní ruch a rekreace na Hodonínsku (poznatky ze sociálně - geografického výzkumu). In: Region - služby - cestovní ruch (sociodynamické faktory rozvoje regionů). Sborník přednášek z mezinárodní konference. - Ostrava, Ostravská univerzita, 2001. - s. 264 - 267. - ISBN chybí

 Toušek, Václav - Tonev, Petr: Změny ve struktuře zaměstnanosti v regionech České republiky; vliv zahraničních investic (na příkladu okresu Blansko a Jihlava). In: S. Hrabalová, J. Maryáš, P. Tonev, V. Toušek, M. Viturka (ed.), J. Vystoupil, V. Žítek: Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (případová studie). - Brno: Masarykova univerzita, 2002. - s. 51 - 92. - ISBN 80-210-2813-0

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. In: Sborník referátů z V. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 301 - 316. - ISBN 80-210-3008-9

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Typologie okresů České republiky (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu), [The Typology of the Czech Republic Districts (according to the Structure of Employed with the Emphasis on the Branch of the Manufacturing Industry)]. In: M. Balej (ed.): XX. jubilejní sjezd ČSGS. - Sborník tematického okruhu Regionální rozvoj / regionalizace. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002. - s. 67 - 78. - ISBN 80-7044-409-6

Toušek, Václav - Tonev, Petr: Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In: O. Milerski, K. Skokan (eds.): Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Sborník příspěvků ze sekce č. 4 z mezinárodní vědecké konference ?Ekonomické a adaptační procesy pro české průmyslové regiony před vstupem do EU". - Ostrava, Ekonomická fakulta VŠB - TU, 2002. - s. 214 - 220. - ISBN 80-248-0186-8

Toušek, Václav - Tonev, Petr: Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? [Jihlava: the Pole of the Economic Development in Vysočina Region?] In: Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference. - Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. - s. 91. - ISBN 80-248-0126-4

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Typologie okresů České republiky (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu), [The Typology of the Czech Republic Districts (according to the Structure of Employed with the Emphasis on the Branch of the Manufacturing Industry)]. In: M. Balej (ed.): XX. jubilejní sjezd ČSGS. - Sborník anotací. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002. - s. 55. - ISBN 80-7044-406-1

Palcrová, Šárka - Toušek, Václav: Trh práce ve městě Brně na konci roku 2002 [Job Market in the city of Brno at the End of the Year 2002]. In: Geografie XIV. - Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 169 - 174. - ISBN 80-210-3208-1

Viturka, Milan - Toušek, Václav - Tonev, Petr: Posouzení stavu, využitelnosti a možného dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina. In: Sborník referátů z VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 215 - 228. - ISBN 80-210-3289-8

Toušek, Václav - Vašková, Lenka: Trh práce ve městě Brně - změny po roce 1989. In: Sborník referátů z VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 229 - 240. - ISBN 80-210-3289-8

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Foreign Direct Investments in the Czech Republic (with the Emphasis on Border Regions). In: I. Bičík, T. Havlíček (eds.): Summaries: European Integration and Regional Development. 5th Czech-Slovak-Polish Conference. - Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003. - p. 76. - ISBN 80-86561-07-0

Toušek, Václav - Mulíček, Ondřej: Brno - Important Industrial Centre? In: I. Bičík, T. Havlíček (eds.): Summaries: European Integration and Regional Development. 5th Czech-Slovak-Polish Conference. - Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003. - p. 77. - ISBN 80-86561-07-0

Krejčí, T. - Toušek, Václav: Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně. In: Sborník ze VII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Brno, ESF MU, 2004, str. 95-101.

Řeřicha, R. - Toušek, Václav: Brněnský průmysl na počátku 21. století (analýza vybraných finančních ukazatelů). In: Sborník ze VII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Brno, ESF MU, 2004, str. 143-149.

Výzkumné studie a průběžné zprávy

Toušek, Václav a kol. (Daněk, Petr - Hynek, Alois - Mulíček, Ondřej - Řehák, Stanislav - Tonev, Petr): Základní tendence budoucího socioekonomického vývoje brněnské aglomerace: konceptuální východiska. Brno: GaREP, 1999. - 36 s.

Vašková, Lenka - Toušek, Václav - Kunc, Josef: Zaměstnanost a pracovní uplatnění obtížně umístitelných občanů na trhu práce (analýza dotazníkového šetření ve vybraných organizacích). Praha: VÚPSV, 1999. - 61 s.

Toušek, Václav - Viturka, Milan a kol.: Průzkum podnikání v regionu (Brněnský kraj). Projekt Interprise/Ecos - Ouverture. Brno: VCRR MU, 2000. - 33 s.

Toušek, Václav a kol.: Očekávané potřeby zaměstnavatelů okresu Blansko z hlediska pracovních sil. Závěrečná zpráva. Brno: VCRR MU, 2000. - 45 s. a 30 s. tabulkových příloh.

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Soubor tematických map Brněnského kraje. Brno: VCRR MU, 2001. - 8 s. a 8 tematických map

Maryáš, Jaroslav - Řehák, Stanislav - Tonev, Petr - Toušek, Václav: Návrh územně správního členění České republiky podle správních obvodů pověřeních obci III. stupně. Brno: VCRR MU, 2001. - 24 s.

Viturka, Milan - Toušek, Václav - Žítek, Vladimír: Intermediate Evaluation od Project Interprise. Interprise Project Ecos - Ouverture programme. Brno: Research Centre for regional development at Masaryk University, 2002. - 24 p.

Viturka, Milan - Toušek, Václav - Žítek, Vladimír: Final Evaluation od Project Interprise. Interprise Project Ecos - Ouverture programme. Brno: Research Centre for regional development at Masaryk University, 2002. - 26 p.

Toušek, Václav - Vašková, Lenka: Průzkum kvalifikační skladby pracovní síly ve městě Brně (k 31.12.2001). Výzkumná zpráva. Brno: VCRR MU, Úřad práce Brno - město, 2002. - 38 s.

Viturka, Milan - Toušek, Václav - Tonev, Petr - Kostlán, Pavel - Vašková, Lenka - Palcrová, Šárka - Řeřicha, Radek - Mulíček, Ondřej: Průmyslové zóny a průmysl kraje Vysočina (posouzení stavu, využitelnosti a možného dalšího rozvoje průmyslových zón). Brno: VCRR MU, 2002. - 139 s.

Řeřicha, Radek - Toušek, Václav - Vašková, Lenka: Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Brně v roce 2001 (analýza a syntéza finančních ukazatelů). Brno: VCRR MU, 2002. - 33 s.

Toušek, Václav - Kostlán, Pavel - Wawrzacz, Antonín - Štokinger, Michal - Bartoš, Martin: Připravenost odvětví českého zpracovatelského průmyslu z hlediska vstupu ČR do EU (legislativa, mezinárodní srovnání, konkurenceschopnost). Brno: VCRR MU, 2002. - 57 s.

Toušek, Václav a kol.: Situační analýza dokumentů a materiálů zahrnujících oblast rozvoje průmyslu a MSP v Jihomoravském kraji. Brno: VCRR MU, 2002. - 57 s.

Palcrová, Šárka - Toušek, Václav: Průzkum zaměstnanosti ve městě Brně k 31.12.2002. Výzkumná zpráva. Brno: VCRR MU, Úřad práce Brno-město, 2003. - 56 s. 

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Městská a příměstská kvalita života z geografického hlediska
Grant GAČR č. P404/11/1811 – člen řešitelského týmu (doba řešení 2011–2014)

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Grant GAČR č. 403/09/0885 – spoluřešitel (doba řešení 2009–2011)

Transformace sektoru služeb na území ČR
Grant GAČR č. 402/04/0535 – spoluřešitel (doba řešení 2004–2006)

Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v kontextu evropské integrace
Grant GAČR č. 205/02/0321 – spoluřešitel (doba řešení 2002–2004)

Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky
Grant GAČR č. 402/01/0312 – člen řešitelského týmu (doba řešení 2001–2003)

Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem na zapojení ČR do evropských struktur
Grant GAČR č. 205/99/1142 – člen řešitelského týmu (doba řešení 1999–2001)

Investiční atraktivity vybraných měst ČR a možnosti koncepční podpory jejich aktivace
Grant GAČR č. 402/97/0012 – člen řešitelského týmu (doba řešení 1997–1999)

Aktuální změny v prostorových interakcích na moravskoslezském pomezí
Grant GAČR č. 205/95/1184 – člen řešitelského týmu (doba řešení 1995–1997)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Rozvojový interaktivní audit – metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech
Grant Ministerstva pro místní rozvoj ČR WD-39-07-1 – člen řešitelského týmu (doba řešení 2007–2011)

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období EU
Grant Ministerstva pro místní rozvoj ČR WA-309-06-301 – řešitel (doba řešení 2006)

Proměny vztahů jádro-zázemí v metropolitních oblastech: analýza, syntéza a opatření k jejich optimalizaci
Grant Ministerstva pro místní rozvoj ČR WA-005-05-Z01 - člen řešitelského týmu (doba řešení 2005–2006)

Dopady populačního vývoje pro strategii rozvoje regionů
Grant Ministerstva pro místní rozvoj ČR WA-005-05-Z10 - člen řešitelského týmu (doba řešení 2005–2006)

Regionální studie ČR – portréty krajů
Veřejná zakázka pro MMR ČR – řešitel (doba řešení 2005)

Venkovský prostor a jeho oživení – specifické místní zdroje a možnosti jejich využití a specifické místní problémy a možnosti jejich řešení – aplikace v regionu NUTS 2 Jihovýchod
Grant Ministerstva pro místní rozvoj ČR WB-29-04 – řešitel (doba řešení 2004–2006)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Socioekonomické změny regionů České republiky
Grant FRVŠ č. 1959/2012 – řešitel (doba řešení 2012)

Aplikace v regionální a sociální geografii
Grant FRVŠ č. 2321/2009 – řešitel (doba řešení 2009)

Geografické aspekty transformace českého průmyslu
Grant FRVŠ č. 427/1999 – řešitel (doba řešení 1999)

Počítačová podpora interdisciplinárního studia matematiky a geografie
Grant FRVŠ č. 614/1996 – spoluřešitel (doba řešení 1996)

Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Výzkumný záměr MSM 145600001 – člen řešitelského týmu (doba řešení 1999–2004)

Ministerstvo vnitra ČR

Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
Člen řešitelského týmu (doba řešení 2007)

Návrh územně-správního členění ČR
Řešitel (doba řešení 2001)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zaměstnanost a pracovní uplatnění obtížně umístitelných občanů na trhu práce (analýza dotazníkového šetření ve vybraných organizacích)
Spoluřešitel (doba řešení 1998–1999)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Dopady migrací ze zemí bývalé Jugoslávie do ostatních evropských zemí
Grant Ministerstva zahraničních věcí ČR RM 02/25/05 – řešitel (doba řešení 2005–2006)

Regiony soudržnosti, kraje a města

Mezinárodní projekty

Protection and sustainable development of the Carpathians in an international framework (Carpathian Project)
Grant ES Interreg IIIB CADSES – člen řešitelského týmu (doba řešení 2006–2008)

Final Evaluation od Project Interprise. Interprise Project Ecos - Ouverture programme – člen řešitelského týmu (doba řešení 2002)

Průzkum podnikání v regionu (Brněnský kraj)
Projekt InterpRISe / Ecos Ouverture – hlavní řešitel (doba řešení 2000)

Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje Brněnského kraje s důrazem na přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem
projekt CBC Phare – spoluřešitel (doba řešení 1998)

Členství v organizacích

Česká demografická společnost
Česká geografická společnost
(vedoucí odborné skupiny pro sociální geografii při Jihomoravské pobočce ČGS)