Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

doc. RNDr. Václav TOUŠEK, CSc.

Václav Toušek

asociate professor, human geography section
office 2.020
tel.: (+420) 585 634 505, (+420) 775 772 319
e-mail: vaclav.tousek@upol.cz
consultation hours: Wednesday 10:00 a.m. to 12:00 p.m.
Česky | ORCID

Teaching

In Czech

Geografie místní oblasti (KGG/GMO)
Metody sociální a ekonomické geografie (KGG/MSEGV)
Regionálně geografická analýza trhu práce (KGG/PRACE)
Regionální politika a regionální rozvoj (KGG/RPRR)
Terénní cvičení z regionální geografie 2 (KGG/TCRG2)
Úvod do studia geografie (KGG/UGE)
Úvod do studia geografie (KGG/UGEO)
Základy demografie (KGG/ZDG)

Qualifications

1967-1972

Jan Evangelista Purkyně University in Brno, Faculty of Science (study programme: teaching mathematics and geography)
(diploma thesis: Sídelní geografie města Hodonína [Setlement geography of the town of Hodonín]).

1975

RNDr.
Jan Evangelista Purkyně University in Brno, Faculty of Science
(thesis: Funkční klasifikace obcí Jihomoravského kraje [Functional classification of municipalities of the South Moravia Region]).

1988

CSc.
Geographical Institute of the Czech Academy of Sciences in Brno (field of study: economic geography)
(dissertation thesis: Geografické hodnocení vybraných aspektů vývoje osídlení ČSR (na příkladu střediskových obcí) [Geographical assessment of selected aspects of the development of settlement in the Czech Socialist Republic (using central municipalities as an example)]).

2004

Doc. (Assoc. Prof.)
Komenský University in Bratislava, Faculty of Science (field of study: human geography)
(habilitation thesis: Geografické aspekty transformace českého průmyslu po roce 1989 [Geographical aspects of transformation of the Czech industry after the year 1989]).

Career

1972

Jan Evangelista Purkyně University in Brno, Faculty of Science (lecturer)

1973-1990

Geographical Institute of the Czech Academy of Sciences in Brno (expert and research worker), 1980-1990 head of secion of economic geography

1990-2004

Masaryk University in Brno, Faculty of Science (lecturer, later Assoc. Prof.), since August 2000 director of the Research centre of regional development (joint project of three faculties: Faculty of Economics and Administration, Faculty of Social Studies, and Faculty of Science)

since 2004

Palacký University Olomouc (assoc. professor, 2004-2007 head of Department of Geography).

Teaching activities

Research activities

Geographical Institute of the Czech Academy of Sciences
Science and research activities aimed at population and settlement and thematic cartography (automated map production), conductor of research projects, editor of two larger mapping projects (Atlas of the Czech Socialist Republic on basis of Demographic Census 1980, Atlas of Population of the Czechoslovak Socialist Republic), conductor of research projects in co-operation with academic geographical institutions in Poland, German Democratic Republic, and Bulgaria, member of the editorial board of journals Zprávy GgÚ ČSAV and Studia Geographica, in 1980-1990 head of the Economic geography section.

Masaryk University in Brno
Science and research activities aimed at geography of industry, geographical aspects of labour market, co-worker on the research programme of the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University, five projects supported by the Grant Agency of the Czech Republic, two projects supported by the Fund for Development of Tertiary Education, tens of research projects financed by institutions of public administration (Ministry of Local Development, Ministry of Interior, Ministry of Labour and Social Affairs, regional, district and municipal offices), in 2000-2010 director of the Centre for regional development of the Masaryk University.

Palacký University Olomouc
Science and research activities aimed at issues of regional policy and regional development, participation at projects financed with the support of the Grant Agency of the Czech Republic or of the public administration authorities. In 2004-2007 head of the Department of Geography, in 2009-2011 head of the scientific-pedagogical board of the Earth Science section, since 2006 member of the scientific board of the Faculty of Science, since 2009 editor-in-chief of the journal AUPO Geographica and head of the editorial board of the series Geographia Moravica.

Other scientific institutions
Head of the Geography panel an member of the study committee of the Grant Agency of the Academy of Science of the Czech Republic, No. 3 "Earth and Planetary Science" in 2007-2010 and consultant of the aforementioned study committee since 2011; member of the working group of the Accreditation Committee for Geography (in 2004-2009), member of the scientific board of the Social and Economic Faculty of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad labem /since 2011), member of the editorial board of the journal Regionální studia, published by the University of Economis in Prague (since 2007).

Recent publications (latest 5 years)

List of all publications

Publications abroad

Vančura, Michal - Kunc, Josef - Toušek, Václav: Průmysl v českém příhraničí, [Industry in the Czech border areas]. In: Europa regionów. Wspólpraca regionalna 2000. - Katovice: Górnoślaska wyzsza sokola Handlova, 1999. - s. 111 - 120. - ISBN 83-908258-8-0

Tomšíčková, Bohumila - Toušek, Václav: Prostorové interakce na moravsko-slovenském pomezí, [Spatial interactions on the Moravian-Slovakian border]. In: Europa regionów. Wspólpraca regionalna 2000. - Katovice: Górnoślaska wyzsza skola handlowa, 1999. - s. 271 - 280. - ISBN 83-908258-8-0

Toušek, Václav: Transformace průmyslu v ČR a jeho odvětvová struktura v nových krajích [Transformation of Industry in Czech republic and its sector structure in the new regions]. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, Geografické štúdie Nr. 7. - Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 2000. - s. 112 - 118. - ISBN 80-8055-443-9

Kunc, Josef - Toušek, Václav: Restructuration of Czech Industry and its Effect on the Regional Development. In: Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Nr. V. - Wroclaw: Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. - pp. 205 - 215. - ISBN 83-87196-07-X

Toušek, Václav: Integrace či dezintegrace v moravsko-slovenském příhraničí. In: 49. zjazd Polskiego towarzystwa geograficznego. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Ślaska u progu trzeciego tysiaclecia. - Wroclaw: Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Wroclawski, 2000. - s 236 - 238. - ISBN 83-914459-0-9

Toušek, Václav - Tomšíčková, Bohumila - Kunc, Josef: Hodonínsko: Border Region of Intensive Relationships with Slovakia. In: A. Dubcová, H. Kramáreková (eds.): State Border Reflection by Border Region Population of V4 States. - Nitra: International Visegrad Fund, 2002. - pp. 64 - 71. - ISBN 80-8050-536-5

Mulíček, Ondřej -Toušek, Václav: Changes of Brno Industry and Their Urban Consequences. Bulletin of Geography (socio-economic series) No. 3/2004, Annual (1 issue), Nicolaus Copernicus University, Toruń 2004, ISSN 1732-4254, s. 61 - 70

Publications in Czechia

Research works

Fiala, Tomáš - Kunc, Josef - Toušek, Václav: Aktuální tendence v zaměstnávání cizinců na trhu práce v ČR. In: Geografie XI. Část A. - Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 45 - 54. - ISBN 80-210-2138-1

Toušek, Václav - Kunc, Josef: Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. In: Sborník referátů ze II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 39 - 66. - ISBN 80-210-2317-1

Toušek, Václav: Aktuální tendence v zaměstnávání občanů Slovenska v ČR. In: Regionální spolupráce 99. Sborník z mezinárodní vědecké konference. - Karviná: Obchodní a podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 1999. - s. 307 - 311. - ISBN 80-7248-026-X

Toušek, Václav - Vančura, Michal - Viturka, Milan: Geographical Aspects of Industrial Transformation in the Czech Republic [Geografické aspekty transformace průmyslu v České republice]. In: Sborník České geografické společnosti, Geografie. - Roč. 105, č. 2, 2000, s. 155 - 165. - ISSN 1212-0014

Kunc, Josef - Toušek, Václav - Vančura, Michal: Mapy průmyslu a jejich využití při výuce regionální geografie ČR. In: Miscelanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Nr. 7. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, s. 105 - 113. - ISBN 80-7082-543-X

Toušek, Václav - Hrabcová, Magdalena: Unemployment in the Czech Republic. In: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 26 (1996-98), 2000, Geography, pp. 55 - 85. - ISBN 80-210-2324-4

Toušek, Václav - Tomšíčková, Bohumila: Občané Slovenska v České republice sedm let po rozdělení ČSFR (regionálně geografická analýza kontaktů). In: Sborník referátů ze III. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 153 - 166. - ISBN 80-210-2490-8

Kunc, Josef - Toušek, Václav - Vašková, Lenka: Elektrotechnický průmysl v ČR: minulost a současnost (historický a regionálně geografický přehled), [The Electrotechnic Industry in the Czech Republic through the Ages and Concurrence (Historical and Regional - Geographical Survey)]. In: Geografie XII. - Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 89 - 94. - ISBN 80-210-2664-2

Toušek, Václav - Viturka, Milan a kol.: Kvalita podnikatelského prostředí jako faktor efektivnosti regionálního rozvoje (aplikace na příkladě Brněnského kraje - projekt Interprise/Ecos-Ouverture). In: S. Hrabalová, J. Maryáš, V. Toušek, M. Viturka (ed.), J. Vystoupil, V. Žítek: The Case Study. Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. - Brno: Masarykova univerzita, 2001. - s. 45 - 70. - ISBN 80-210-2572-7

Kunc, Josef - Toušek, Václav: Regionální aspekty transformace českého průmyslu. In: A. Slaný (ed.): Česká ekonomika na přelomu tisíciletí, [The Czech Ekonomy at the Turn of the Millennium]. - Sborník z mezinárodní vědecké konference. - Brno: Masarykova univerzita, 2001. - s. 515 - 530. - ISBN 80-210-2533-6

Dokoupil Jaroslav - Toušek, Václav: Zahraniční pracovníci na trhu práce v pohraničí. In: M. Jeřábek (ed.) - J. Dokoupil - T. Havlíček - E. Reinöhlová - S. Řehák - V. Toušek - P. Wilam: Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky, [Betrachtung der regionalenentwicklung des grenzgebietes der Tschechischen republik]. - Praha, Ústí nad Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - s. 40 - 46. - ISBN 80-85950-85-5

Kunc, Josef - Toušek, Václav: The Development of Czech Industry after 1989 (at the Expample of Textile, Clothing, Leather Industry and Electrical Industry), [Vývoj českého průmyslu po roce 1989 (na příkladu textilního, oděvního, kožedělného průmyslu a průmyslu elektrotechnického)]. In: Sborník referátů ze IV. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 191 - 200. - ISBN 80-210-2748-8

Toušek, Václav - Tonev, Petr - Kunc, Josef: Informační systém o českém průmyslu: jeho využití v regionálně geografickém výzkumu, [Information system about Czech Industry: its use in regional-geographic research]. In: A. Létal, Z. Szczyrba, M. Vysoudil, (eds.): Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků výroční konference ČGS. - Olomouc, Univerzita Palackého, 2001. - s. 227 - 232. - ISBN 80-244-0365-X

Toušek, Václav - Tomšíčková, Bohumila: Cestovní ruch a rekreace na Hodonínsku (poznatky ze sociálně - geografického výzkumu). In: Region - služby - cestovní ruch (sociodynamické faktory rozvoje regionů). Sborník přednášek z mezinárodní konference. - Ostrava, Ostravská univerzita, 2001. - s. 264 - 267. - ISBN chybí

 Toušek, Václav - Tonev, Petr: Změny ve struktuře zaměstnanosti v regionech České republiky; vliv zahraničních investic (na příkladu okresu Blansko a Jihlava). In: S. Hrabalová, J. Maryáš, P. Tonev, V. Toušek, M. Viturka (ed.), J. Vystoupil, V. Žítek: Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (případová studie). - Brno: Masarykova univerzita, 2002. - s. 51 - 92. - ISBN 80-210-2813-0

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. In: Sborník referátů z V. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 301 - 316. - ISBN 80-210-3008-9

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Typologie okresů České republiky (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu), [The Typology of the Czech Republic Districts (according to the Structure of Employed with the Emphasis on the Branch of the Manufacturing Industry)]. In: M. Balej (ed.): XX. jubilejní sjezd ČSGS. - Sborník tematického okruhu Regionální rozvoj / regionalizace. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002. - s. 67 - 78. - ISBN 80-7044-409-6

Toušek, Václav - Tonev, Petr: Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In: O. Milerski, K. Skokan (eds.): Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Sborník příspěvků ze sekce č. 4 z mezinárodní vědecké konference ?Ekonomické a adaptační procesy pro české průmyslové regiony před vstupem do EU". - Ostrava, Ekonomická fakulta VŠB - TU, 2002. - s. 214 - 220. - ISBN 80-248-0186-8

Toušek, Václav - Tonev, Petr: Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? [Jihlava: the Pole of the Economic Development in Vysočina Region?] In: Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference. - Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. - s. 91. - ISBN 80-248-0126-4

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Typologie okresů České republiky (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu), [The Typology of the Czech Republic Districts (according to the Structure of Employed with the Emphasis on the Branch of the Manufacturing Industry)]. In: M. Balej (ed.): XX. jubilejní sjezd ČSGS. - Sborník anotací. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002. - s. 55. - ISBN 80-7044-406-1

Palcrová, Šárka - Toušek, Václav: Trh práce ve městě Brně na konci roku 2002 [Job Market in the city of Brno at the End of the Year 2002]. In: Geografie XIV. - Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 169 - 174. - ISBN 80-210-3208-1

Viturka, Milan - Toušek, Václav - Tonev, Petr: Posouzení stavu, využitelnosti a možného dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina. In: Sborník referátů z VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 215 - 228. - ISBN 80-210-3289-8

Toušek, Václav - Vašková, Lenka: Trh práce ve městě Brně - změny po roce 1989. In: Sborník referátů z VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. - Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 229 - 240. - ISBN 80-210-3289-8

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Foreign Direct Investments in the Czech Republic (with the Emphasis on Border Regions). In: I. Bičík, T. Havlíček (eds.): Summaries: European Integration and Regional Development. 5th Czech-Slovak-Polish Conference. - Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003. - p. 76. - ISBN 80-86561-07-0

Toušek, Václav - Mulíček, Ondřej: Brno - Important Industrial Centre? In: I. Bičík, T. Havlíček (eds.): Summaries: European Integration and Regional Development. 5th Czech-Slovak-Polish Conference. - Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003. - p. 77. - ISBN 80-86561-07-0

Krejčí, T. - Toušek, Václav: Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně. In: Sborník ze VII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Brno, ESF MU, 2004, str. 95-101.

Řeřicha, R. - Toušek, Václav: Brněnský průmysl na počátku 21. století (analýza vybraných finančních ukazatelů). In: Sborník ze VII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Brno, ESF MU, 2004, str. 143-149.

Research studies and reports

Toušek, Václav a kol. (Daněk, Petr - Hynek, Alois - Mulíček, Ondřej - Řehák, Stanislav - Tonev, Petr): Základní tendence budoucího socioekonomického vývoje brněnské aglomerace: konceptuální východiska. Brno: GaREP, 1999. - 36 s.

Vašková, Lenka - Toušek, Václav - Kunc, Josef: Zaměstnanost a pracovní uplatnění obtížně umístitelných občanů na trhu práce (analýza dotazníkového šetření ve vybraných organizacích). Praha: VÚPSV, 1999. - 61 s.

Toušek, Václav - Viturka, Milan a kol.: Průzkum podnikání v regionu (Brněnský kraj). Projekt Interprise/Ecos - Ouverture. Brno: VCRR MU, 2000. - 33 s.

Toušek, Václav a kol.: Očekávané potřeby zaměstnavatelů okresu Blansko z hlediska pracovních sil. Závěrečná zpráva. Brno: VCRR MU, 2000. - 45 s. a 30 s. tabulkových příloh.

Tonev, Petr - Toušek, Václav: Soubor tematických map Brněnského kraje. Brno: VCRR MU, 2001. - 8 s. a 8 tematických map

Maryáš, Jaroslav - Řehák, Stanislav - Tonev, Petr - Toušek, Václav: Návrh územně správního členění České republiky podle správních obvodů pověřeních obci III. stupně. Brno: VCRR MU, 2001. - 24 s.

Viturka, Milan - Toušek, Václav - Žítek, Vladimír: Intermediate Evaluation od Project Interprise. Interprise Project Ecos - Ouverture programme. Brno: Research Centre for regional development at Masaryk University, 2002. - 24 p.

Viturka, Milan - Toušek, Václav - Žítek, Vladimír: Final Evaluation od Project Interprise. Interprise Project Ecos - Ouverture programme. Brno: Research Centre for regional development at Masaryk University, 2002. - 26 p.

Toušek, Václav - Vašková, Lenka: Průzkum kvalifikační skladby pracovní síly ve městě Brně (k 31.12.2001). Výzkumná zpráva. Brno: VCRR MU, Úřad práce Brno - město, 2002. - 38 s.

Viturka, Milan - Toušek, Václav - Tonev, Petr - Kostlán, Pavel - Vašková, Lenka - Palcrová, Šárka - Řeřicha, Radek - Mulíček, Ondřej: Průmyslové zóny a průmysl kraje Vysočina (posouzení stavu, využitelnosti a možného dalšího rozvoje průmyslových zón). Brno: VCRR MU, 2002. - 139 s.

Řeřicha, Radek - Toušek, Václav - Vašková, Lenka: Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Brně v roce 2001 (analýza a syntéza finančních ukazatelů). Brno: VCRR MU, 2002. - 33 s.

Toušek, Václav - Kostlán, Pavel - Wawrzacz, Antonín - Štokinger, Michal - Bartoš, Martin: Připravenost odvětví českého zpracovatelského průmyslu z hlediska vstupu ČR do EU (legislativa, mezinárodní srovnání, konkurenceschopnost). Brno: VCRR MU, 2002. - 57 s.

Toušek, Václav a kol.: Situační analýza dokumentů a materiálů zahrnujících oblast rozvoje průmyslu a MSP v Jihomoravském kraji. Brno: VCRR MU, 2002. - 57 s.

Palcrová, Šárka - Toušek, Václav: Průzkum zaměstnanosti ve městě Brně k 31.12.2002. Výzkumná zpráva. Brno: VCRR MU, Úřad práce Brno-město, 2003. - 56 s. 

Selected recent projects

1995-1997

Aktuální změny v prostorových interakcích na moravskoslezském pomezí
Grant GAČR č. 205/95/1184 - spoluřešitel

1996

Počítačová podpora interdisciplinárního studia matematiky a geografie
Grant FRVŠ č. 614/1996 - spoluřešitel

1997-1999

Investiční atraktivity vybraných měst ČR a možnosti koncepční podpory jejich aktivace
Grant GAČR č. 402/97/0012 - spoluřešitel

1998

Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje Brněnského kraje s důrazem na přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem
projekt CBC Phare - spoluřešitel

1999-2001

Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem na zapojení ČR do evropských struktur
Grant GAČR č. 205/99/1142 - spoluřešitel

1999-2004

Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
výzkumný záměr MSM 145600001 - spoluřešitel

1999

Geografické aspekty transformace českého průmyslu
grant FRVŠ č. 427/1999 - řešitel

2001-2003

Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky
grant GAČR č. 402/01/0312 - spoluřešitel

2002-2004

Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v kontextu evropské integrace
grant GAČR č. 205/02/0321 - spoluřešitel

? - ?

Průzkum podnikání v regionu (Brněnský kraj)
Projekt InterpRISe / Ecos Ouverture - hlavní řešitel

Membership in professional associations

Czech Demographical Society
Czech Geographical Society (head of section of social geography at the South Moravian branch of CGS)