Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

doc. RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D.

Irena Smolová

associate professor
office 2.021
tel.: (+420) 585 634 511, (+420) 775 772 315
e-mail: irena.smolova@upol.cz
consultation hours: Tuesday 1:00 to 2:30 p.m.
Česky | ResearchGate | ORCID

Teaching

In Czech

Geomorfologie (KGG/GMFO)
Geomorfologie (KGG/GMOR)
Geomorfologie ČR (KGG/GMCR)
Přehled přírodních rizik a hazardů (KGG/PPR)
Regionální geografie ČR 1 (KGG/GCR1)
Seminář z geomorfologie (KGG/SEGM)

Qualifications

1988-1993

Mgr. (M.Sc.)
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika - zeměpis)
(diplomová práce: Svahové pochody v Javořích horách; vedoucí práce: RNDr. Petr Kubíček, CSc.)

1993-1999

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, studijní obor: Regionální geografie a regionální rozvoj)
(disertační práce: Regionálně geografická studie okresu Náchod; školitel doc. RNDr. Jaromír Karásek, CSc.)

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství zeměpisu na středních školách)

Career

1993-1995

Jiráskovo gymnázium v Náchodě (středoškolská učitelka)

since 1995

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (asistentka, odborná asistentka)

Publications

List of all publicationsList of all publications

List of recent publications – latest five years (since 2005):

Vědecké monografie vydané

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Česká republika – portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 136 s.

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Czech Republic – Portraits of Regions. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 136 pp.

Vysokoškolské učebnice

SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Univerzita Palackého, 189 s.

Vědecké práce v zahraničních časopisech a sbornících

SMOLOVÁ, I., JUREK, M. (2007): Selected problems in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic after the year 1989. In: Acta Geographica Silesiana 1. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, s. 61-69.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Marketing of cultural and Natural monuments in the Czech Republic for the promotion of turist trade in regions. In: Zeszyty Naukowe, Nr. 312/2006, z. 1, seria Turystyka i Rekreacja. Opole: Politechnika Opolska, s. 127–137.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Využití jeskyní pro cestovní ruch v České republice. In: Zeszyty Naukowe, Nr. 312/2006, z. 1, seria Turystyka i Rekreacja. Opole: Politechnika Opolska, s. 163–169.

SMOLOVÁ, I. (2006): Changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1990-2004. In: Michalski, T. (ed): The Geographical aspects of the transformation process in Central and East-central Europe., Gdynia: Wydawnictvo „Bernardinum“, pp. 210–217.

SMOLOVÁ, I. (2006): Krasová území – environmentální aspekty těžby. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLV, Folia geographica 10, Prešov: FHPV PU, s. 467–476.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., JUREK, M. (2007): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. Geografická revue, roč. 3, č. 1, str. 130–148. ISSN 1336-7072.

SMOLOVÁ, I. (2006): Mining as a Landsscape Shaping Factor. In: The Extractive Industry and the Environment in Central Europe (CD-ROM). Brno: Těžební unie, 2006, s. 71–79.

SMOLOVÁ, I. (2005):  Krasová území v ČR a jejich antropogenní transformace v důsledku těžby surovin. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia, Ústav geografie PF UPJŠ Košice, Danišovce. ISBN 80-7097-623-3

Vědecké práce v domácích časopisech a sbornících

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M. (2006): Significant features of transformation of the services sector in an area – a case study for the micro-region of Olomoucko (contribution to research on the issue). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 39. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 83-93.

SMOLOVÁ, I., PTÁČEK, P. (2006): Selected Changes in Exploitation and Mining of Mineral Resources in the Czech Republic in the Period 1993 – 2005. In: Acta Universitatis Palackianae, Geographica 39. Olomouc : Univerzita Palackého, pp 49-64.

JEŘÁBEK, M., SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2006): Analýza přeshraničně působících projektů v Euroregionech Labe a Nisa. In: M. Jeřábek (ed.): Regionální výzkum v severozápadních Čechách, Acta Universitatis Purkynianae 124, Studia Geographica VII.. Ústí nad Labem : UJEP, s. 89-98.

SMOLOVÁ, I. (2006): Těžební tvary - významná biocentra a zvláště chráněná území. Minerální suroviny, 2006/3. Brno: Těžební unie, s. 40-44.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I. (2006): Transformace vlakových nádraží v ČR po roce 1989 v polyfunkční zařízení veřejných a komerčních služeb. In: Zdařilová, R. (ed.): Městské inženýrství Karlovy Vary 2006. Ostrava: FAST VŠB-TU, s. 87-95.

SMOLOVÁ, I. (2006): Exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period of globalisation. In: Siwek, T., Baar, V. (eds.): Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: Ostravská univerzita, pp 173-180.

SMOLOVÁ, I. (2006): Těžba jako krajinotvorný faktor. In.: Těžba a životní prostředí ve střední Evropě (CD-rom). Brno: Těžební unie, pp. 80-87.

SMOLOVÁ, I. (2006): Možnosti využití opuštěných ploch po těžbě nerostných surovin. In: Neulinger, M. (ed): Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava: FAST VŠB-TU, 115-124.

SMOLOVÁ, I. (2006): Těžební tvary jako významné krajinné prvky. In.: Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice (CD-rom). Příbram: Diamo, s. 115-124.

SMOLOVÁ, I., ANDREJS, V. (2006): Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města. In.: Smolová, I. (ed): Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 250-257.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2005): České lázně – tradiční produkt marketingu turistické destinace Česká republika. In: Fňukal, M., Ptáček, P. (eds.): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 57-64.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z. (2005): Využití zvláště chráněných území ČR pro cestovní ruch. In: Klímová, V., Vystoupil, J. (eds.): VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU, s. 296-300.

SMOLOVÁ, I. (2005): Antropogenně podmíněné svahové pochody ve východní části České tabule. Geomorfologický sborník 4. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, s. 23-26.

Abstrakty příspěvků z konferencí

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z., JUREK, M. (2006): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. In: Čižmárová, K. (ed.): Geografia v meniacom sa svete. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 67.

SMOLOVÁ, I. (2006): Využívání nerostných surovin v České republice a Slovenské republice po roce 1989 – geografická analýzy a současné trendy. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., JEŘÁBEK, M. (2006): Češi a Poláci - přeshraniční/sousedské vztahy a jejich percepce. In: Kraft, S, Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 130.

SMOLOVÁ, I. (2006): Využívání nerostných surovin v České republice a Slovenské republice po roce 1989 – geografická analýza a současné trendy. In: Kraft, S., Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 30.

SMOLOVÁ, I., ANDREJS, V. (2006): Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města. In.: Létal, A., Smolová, I. (eds).: Geomorfologický sborník 5. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 59.

SMOLOVÁ, I. (2006): Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě. In.: Létal, A., Smolová, I. (eds.): Geomorfologický sborník 5. Olomouc : Univerzita Palackého, s. 60.

Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

TOUŠEK, V., A KOL.: Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony s důrazem na nové plánovací období Evropské unie 2007-2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

SZCZYRBA, Z., SMOLOVÁ, I., JEŘÁBEK, M.: Analýza přeshraniční spolupráce v euroregionálních strukturách na česko-polském pohraničí. Závěrečná zpráva k projektu RM/02/2005, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Praha: 2006, 59 s.

Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech

SMOLOVÁ, I.: Chráněné krajinné oblasti v SR. In: Velký atlas světa, č. 114. Praha : AMERCOM, 2006, s. 369-372.

SMOLOVÁ, I.: Cestovní ruch v ČR. In: Velký atlas světa, č. 115. Praha : AMERCOM, 2006, s. 137-140.

SMOLOVÁ, I.: Cestovní ruch v SR. In: Velký atlas světa, č. 116. Praha : AMERCOM, 2006, s. 429-432.

SMOLOVÁ, I.: Potravinářský průmysl ČR. In: Velký atlas světa, č. 117. Praha : AMERCOM, 2006, s. 117-120.

SMOLOVÁ, I.: Podpovrchové vody SR. In: Velký atlas světa, č. 118. Praha : AMERCOM, 2006, s. 349-352.

SMOLOVÁ, I.: Podpovrchové vody ČR. In: Velký atlas světa, č. 119. Praha : AMERCOM, 2006, s. 33-36.

SMOLOVÁ, I.: Pieniny. In: Velký atlas světa, č. 120. Praha : AMERCOM, 2006, s. 493-496.

SMOLOVÁ, I.: Zahraniční investice v ČR. In: Velký atlas světa, č. 121.Praha : AMERCOM, 2006, s. 125-128.

SMOLOVÁ, I.: Krasová území SR. In:Velký atlas světa, č. 122. Praha : AMERCOM, 2006, s. 537-540.

SMOLOVÁ, I.: Plzeňská pahorkatina a Brdy. In: Velký atlas světa, č. 123. Praha : AMERCOM, 2006, s. 265-268.

 SMOLOVÁ, I.: Hlavní průmyslová odvětví v SR. In: Velký atlas světa, č. 124. Praha : AMERCOM, 2006, s. 401-404.

SMOLOVÁ, I.: Podkrušnohorské pánve. In: Velký atlas světa, č. 125. Praha : AMERCOM, 2006, s. 241-244.

SMOLOVÁ, I.: Malé Karpaty a Záhorská nížina. In: Velký atlas světa, č. 126. Praha : AMERCOM, 2006, s. 485-488.

SMOLOVÁ, I.: Středočeská pahorkatina. In: Velký atlas světa, č. 127. Praha : AMERCOM, 2006, s. 229-232.

SMOLOVÁ, I.: Hranice Slovenska. In: Velký atlas světa, č. 128. Praha : AMERCOM, 2006, s. 445-448.

SMOLOVÁ, I.: Hranice Česka. In: Velký atlas světa, č. 129. Praha : AMERCOM, 2006, s. 157-160.

SMOLOVÁ, I.: Služby v SR. In: Velký atlas světa, č. 130. Praha : AMERCOM, 2006, s. 425-428.

SMOLOVÁ, I.: Služby v ČR. In: Velký atlas světa, č. 131. Praha : AMERCOM, 2006, s. 129-132.

SMOLOVÁ, I.: Hospodářství SR. In: Velký atlas světa, č. 132. Praha : AMERCOM, 2006, s. 385-388.

SMOLOVÁ, I.: Hospodářství ČR. In: Velký atlas světa, č. 133. Praha : AMERCOM, 2006, s. 81-84.

SMOLOVÁ, I.: Rostlinstvo a živočichové SR. In: Velký atlas světa, č. 134. Praha : AMERCOM, 2006, s. 357-360.

SMOLOVÁ, I.: Rostlinstvo a živočichové. In: Velký atlas světa, č. 135. Praha : AMERCOM, Praha, 2006, s. 41-44.

SMOLOVÁ, I.: Ochrana přírody v SR. In: Velký atlas světa, č. 136. Praha : AMERCOM, 2006, s. 361-364..

SMOLOVÁ, I.: Česká vysočina. In: Velký atlas světa, č. 137. Praha : AMERCOM, 2006, s. 221-224.

SMOLOVÁ, I.: Jezera ČR. In: Velký atlas světa, č. 63. Praha : AMERCOM, 2005, s. 21-24.

 SMOLOVÁ, I.: Chráněné krajinné oblasti ČR. In: Velký atlas světa, č. 64. Praha : AMERCOM, 2005, s. 53-56.

SMOLOVÁ, I.: Lesní hospodářství SR. In: Velký atlas světa, č. 65. Praha : AMERCOM, 2005, s. 393-396.

SMOLOVÁ, I.: Karpaty. In: Velký atlas světa, č. 66. Praha : AMERCOM, 2005, s. 273-276.

SMOLOVÁ, I.: Průmysl paliv a energetiky SR. In: Velký atlas světa, č. 67. Praha : AMERCOM, 2005, s. 405-408.

SMOLOVÁ, I.: Odra. In: Velký atlas světa, č. 68. Praha : AMERCOM, 2005, s. 317-320.

SMOLOVÁ, I.: Krasová území Moravy a Slezska. In: Velký atlas světa, č. 69. Praha : AMERCOM, 2005, s. 289-292.

SMOLOVÁ, I.: Strojírenství SR. In: Velký atlas světa, č. 70. Praha : AMERCOM, 2005, s. 413-416.

SMOLOVÁ, I.: Jizerské hory. In: Velký atlas světa, č. 71. Praha : AMERCOM, 2005, s. 249-252.

SMOLOVÁ, I.: Vodstvo SR. In: Velký atlas světa, č. 72. Praha . AMERCOM, 2005, s. 337-340.

SMOLOVÁ, I.: České středohoří a Doupovské hory. In: Velký atlas světa, č. 73. Praha : AMERCOM, 2005, s. 245-248.

SMOLOVÁ, I.: Velká Fatra. In: Velký atlas světa, č. 74. Praha : AMERCOM, 2005, s. 501-504.

SMOLOVÁ, I.: Administrativní členění ČR. In: Velký atlas světa, č. 75. Praha : AMERCOM, 2005, s. 161-164.

SMOLOVÁ, I.: Kotliny slovenských Karpat. In: Velký atlas světa, č. 76. Praha : AMERCOM, 2005, s. 521-524.

SMOLOVÁ, I.: Olomoucký kraj. In: Velký atlas světa, č. 77. Praha : AMERCOM, 2005, s. 213-216.

SMOLOVÁ, I.: Karlovarský kraj. In: Velký atlas světa, č. 78. Praha : AMERCOM, 2005, s. 181-184.

SMOLOVÁ, I.: Půdy SR. In: Velký atlas světa, č. 79. Praha : AMERCOM, 2005, s. 353-356.

SMOLOVÁ, I.: Kraj Vysočina. In: Velký atlas světa, č. 80. Praha : AMERCOM, 2005, s. 193-196.

SMOLOVÁ, I.: Administrativní členění SR. In: Velký atlas světa, č. 81. Praha : AMERCOM, 2005, s. 449-452.

SMOLOVÁ, I.: Liberecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 82. Praha : AMERCOM, 2005, s. 173-176.

SMOLOVÁ, I.: Banskobystrický kraj. In: Velký atlas světa, č. 83. Praha : AMERCOM, 2005, s. 473-476.

SMOLOVÁ, I.: Zlínský kraj. In: Velký atlas světa, č. 84. Praha : AMERCOM, 2005, s. 209-212.

SMOLOVÁ, I.: Středočeský kraj. In: Velký atlas světa, č. 85. Praha : AMERCOM, 2005, s. 169-172.

SMOLOVÁ, I.: Košický kraj. In: Velký atlas světa, č. 86. Praha : AMERCOM, 2005, s. 481-484.

SMOLOVÁ, I.: Plzeňský kraj. In: Velký atlas světa, č. 87. Praha : AMERCOM, 2005, s. 185-188.

SMOLOVÁ, I.: Trenčiansky kraj. In: Velký atlas světa, č. 88. Praha : AMERCOM, 2005, s. 461-464.

SMOLOVÁ, I.: Moravskoslezský kraj. In: Velký atlas světa, č. 89. Praha : AMERCOM, 2005, s. 217-220.

SMOLOVÁ, I.: Žilinský kraj. In: Velký atlas světa, č. 90. Praha : AMERCOM, 2005, s. 469-472.

SMOLOVÁ, I.: Ústecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 91. Praha : AMERCOM, 2005, s. 177-180.

SMOLOVÁ, I.: Hlavní město Praha. In: Velký atlas světa, č. 92. Praha : AMERCOM, 2005, s. 165-168.

SMOLOVÁ, I.: Bratislavský kraj. In: Velký atlas světa, č. 93. Praha : AMERCOM, 2005, s. 453-456.

SMOLOVÁ, I.: Jihomoravský kraj. In: Velký atlas světa, č. 94. Praha : AMERCOM, 2005, s. 205-208.

SMOLOVÁ, I.: Prešovský kraj. In: Velký atlas světa, č. 95. Praha : AMERCOM, 2005, s. 477-480.

SMOLOVÁ, I.: Královéhradecký kraj. In: Velký atlas světa, č. 96. Praha : AMERCOM, 2005, s. 201-204.

SMOLOVÁ, I.: Trnavský kraj. In: Velký atlas světa, č. 97. Praha : AMERCOM, 2005, s. 457-460.

SMOLOVÁ, I.: Jihočeský kraj. In: Velký atlas světa, č. 98. Praha : AMERCOM, 2005, s. 189-192.

SMOLOVÁ, I.: Pardubický kraj. In: Velký atlas světa, č. 99. Praha : AMERCOM, 2005, s. 197-200.

SMOLOVÁ, I.: Nitriansky kraj. In: Velký atlas světa, č. 100. Praha : AMERCOM, 2005, s. 465-468.

SMOLOVÁ, I.: Orlické hory. In: Velký atlas světa, č. 101. Prah : AMERCOM, 2005, s. 257–260.

SMOLOVÁ, I.: Jezera SR. In: Velký atlas světa, č. 102. Praha : AMERCOM, 2005, s. 341-344.

SMOLOVÁ, I.: Dyje. In: Velký atlas světa, č. 103. Praha : AMERCOM, 2005, s. 313-316.

SMOLOVÁ, I.: Beskydy. In: Velký atlas světa, č. 104. Praha : AMERCOM, 2005, s. 489- 492.

SMOLOVÁ, I.: Chemický průmysl ČR. In: Velký atlas světa, č. 105. Praha : AMERCOM, 2005, s. 105-108.

SMOLOVÁ, I.: Povodně v ČR. In: Velký atlas světa, č. 106. Praha : AMERCOM, 2005, s. 293-296.

SMOLOVÁ, I.: Nerostné suroviny SR. In: Velký atlas světa, č. 107.Praha : AMERCOM, 2005, s. 397-400.

SMOLOVÁ, I.: Českomoravská vrchovina. In: Velký atlas světa, č. 108. Praha : AMERCOM, 2005, s. 233-236.

SMOLOVÁ, I.: Východní Karpaty. In: Velký atlas světa, č. 109.Praha : AMERCOM, 2005, s. 517-520.

SMOLOVÁ, I.: Průmysl textilní, oděvní, kožedělný a sklářský ČR. In:Velký atlas světa, č. 110. Praha : AMERCOM, 2005, s. 113-116.

SMOLOVÁ, I.: Členství SR v mezinárodních organizacích. In: Velký atlas světa, č. 111. Praha : AMERCOM, 2005, s. 441-444.

SMOLOVÁ, I.: Členství ČR v mezinárodních organizacích. Velký atlas světa, č. 112. Praha : AMERCOM, 2005, s. 153-156.

SMOLOVÁ, I.: Národní parky ČR. In: Velký atlas světa, č. 113. Praha : AMERCOM, 2005, s. 49-52.

SMOLOVÁ, I., SZCZYBA, Z.: Efektivní marketing zvyšuje návštěvnost a turistickou prestiž památek. In: Moderní obec, roč. 11, č. 11. Praha : Economia, 2005. s. 15-16.

SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., SZCZYRBA, Z.: Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá. In: Geografické rozhledy, roč. 15, č. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2005.  s. 24-25.

SMOLOVÁ, I., SZCZYRBA, Z.: Lázeňství v České republice – tradice a nový rozměr. In: Veřejná správa, č. 45. Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2005. s. XI-XII (příloha).

Redakční a sestavitelské práce

LÉTAL, A., SMOLOVÁ, I. (2006): Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. "Sborník abstraktů z mezinárodní konference". Olomouc : Univerzita Palackého, 75 s.

SMOLOVÁ, I. (2006): Geomorfologické výzkumy  v roce 2006. Olomouc : Univerzita Palackého, 327 s.

Projects

1995

Hodnocení systému výuky zeměpisu na středních a základních školách v modelovém území
vnitřní grant Univerzity Palackého, hlavní řešitelka

1997

Vliv geomorfologických poměrů na rozvoj sídelní struktury
vnitřní grant Univerzity Palackého, hlavní řešitelka

1998-2001

Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení do euroatlantických struktur
spoluúčast na grantovém projektu GAČR (hlavní řešitel: RNDr. Milan Jeřábek, Sociologický ústav AV), dílčí úkol: zpracování mikroregionální studie Broumovsko (řešitel)

1999

Exokrasové tvary Javoříčského krasu - revize a obnovení výzkumu
vnitřní grant Univerzity Palackého, hlavní řešitelka

2002–2004

Antropogenní transformace reliéfu a současné geomorfologické pochody v okrajové části České tabule
GA ČR, registrační číslo 205/02/D009

Professional interests

Geomorfologie, změna krajinné struktury, svahové deformace.

Membership in professional associations

Česká geografická společnost
Česká speleologická společnost

Česká asociace geomorfologů