Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

Miroslav Vysoudil

associate professor
office 2.018
tel.: (+420) 585 634 502, (+420) 775 772 310
e-mail: miroslav.vysoudil@upol.cz
consultation hours: Monday 2:00 to 3:30 p.m.
Česky | ResearchGate | ResearcherIDORCID

Teaching

In Czech

DPZ v geografii (KGG/DPZG)
Meteorologie a klimatologie (KGG/KLIML)
Meteorologie a klimatologie (KGG/KLIMZ)
Meteorologie a klimatologie (KGG/METEO)
Seminář z meteorologie a klimatologie (KGG/SEMK)
Terénní cvičení z fyzické geografie (KGG/TCFG)
Terénní cvičení z regionální geografie 1 (KGG/TCRG1)
Terénní klimatologie (KGG/TERKL)
Zahraniční geografická exkurze (KGG/ZGEX)
Základy dálkového průzkumu Země (KGG/MDPZ)
Základy fyzické geografie 1 (KGG/ZF1)
Základy fyzické geografie 1 (KGG/ZFG1X)

Qualifications

1976

Palacký University in Olomouc, Faculty of Education (study programme: Teaching Mathematics and Geography at Basic Schools)
(diploma thesis: Příspěvek ke studiu stržové eroze v oblasti Červené hory [Contribution to study of gully erosion in the Červená hora area])

1979

RNDr.
Masaryk University in Brno, Faculty of Science (study programme: Physical Geography)
(rigorous thesis: Vliv reliéfu na průběh a intenzitu prohřívání přízemní vrstvy atmosféry v oblasti Rosicko-Oslavanska [Influence of relief on the course and intensity of atmospheric boundary layer warming in the area of Rosicko-Oslavansko])

1989

CSc.
Masaryk University in Brno, Faculty of Science (study programme: Physical Geography)
(dissertation thesis: Dlouhodobé kolísání atmosférických srážek na území severní Moravy v závislosti na změnách cirkulačních poměrů ve střední Evropě v období 1881–1980 [Secular variations of atmospheric precipitation in northern Moravia in relation to changes in circulation patterns in Central Europe in 1881–1980])

1995

doc. (Assoc. Prof.)
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (study programme: Physical Geography)
(habilitation thesis: Výsledky klimatologických výzkumů pro vědu a praxi [Results of climatology research for science and practice])

Career

1976-1986

Palacký University in Olomouc, Faculty of Education, Department of Geography (lecturer, senior lecturer)

since 1986

Palacký University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Geography (senior lecturer, associate professor, 1995-2004 head of department)

Publications

List of all publicationsList of all publications

List of recent publications – latest five years (since 2010):

AAA: Vědecké monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Rogelj, B., Slavič Potočnik, I., Mrak, I. ured.(2013): Gorenjska v obdobju glokalizacije. Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, 365 s. ISBN 978-961-237-605-5.

Ogrin, D. ed. (2012): Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. GeograFF 12, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 341 s. ISBN 978-961-237-551-5.

AAB: Vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vysoudil, M. et al. (2012): Podnebí Olomouce. Climate of Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 212 s.

Středová, H., Bokwa, A., Dobrovolný, P., Krédl, Z., Krahula, L., Litschmann, T., Pokorný, R., Rožnovský, J., Středa, T., Vysoudil, M. (2011): Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav. 102 s. ISBN 978-80-86690-90-2.

ABC: Kapitoly ve vědeckých monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ogrin, D., Vysoudil, M., Ogrin, M. (2013): Splošně podnebne razmere Gorenjske in lokalno podnebje Kamniške Bistrice. In: Rogelj, B., Slavič Potočnik, I., Mrak, I. ured.(2013): Gorenjska v obdobju glokalizacije. Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, str. 9-30.

Ogrin, D., Vysoudil, M., Mrak, I. Ogrin, M. (2012): Spločne in lokalne podnebne poteze. In Ogrin, D. ed. (2012): Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. GeograFF 12, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 67-86.

ADA: Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech

Lehnert, M., Geletič, J., Husák, J., Vysoudil, M. (2014): Urban field classification by “local climate zones” in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology. Springer-Verlag Wien. DOI 10.1007/s00704-014-1309-6

Středová, H., Středa, T., Vysoudil, M. (2014): Cave Rock Surface Temperature Evaluation Using Non-Contact Measurement Methods. Acta Carsologica 43/2-3, Postojna 2014, pp. 257-268.

ADE: Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

Středa, T., Středová, H., Vysoudil, M. (2012): Temperature regime of Kateřinská Cave. Contributions to Geophysics and Geodesy. Vol. 42/3, 2012, s. 243-254.

Ogrin, D., Vysoudil, M. (2011): Topoklimatska karta obalnega pasu Slovenske Istre (Topoclimatic map of the littoral zone in Slovenian Istria). Dela 35-1, Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, pp. 5-25. ISSN 0354-0596.

ADF: Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

Řepka, M., Lipina, P., Vysoudil, M. (2012): Historie a současnost meteorologických pozorování v Olomouci. Meteorologické zprávy. Meteorological Bulletin. Ročník 65 (2012), č. 5, str. 129-138.

Geletič, J., Vysoudil, M. (2012): Analysis of surface temperatures in urban and suburban landscapes from satellite thermal images: A case study of olomouc and its environs, Czech Republic | Analýza povrchové teploty v městské a příměstské krajině na základě analýzy satelitních termálních snímků, Olomouc a okolí (Česká Republika). Moravian Geographical Reports. Vol 20, Number 1/2012. ISSN 1210-8812

Vysoudil, M., Tomáš, M. (2011): Teplotní a srážkové poměry Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 301, s. 69-91. ISSN 1212-1134.

Sedlák, P., Prislinger, J., Vysoudil, M. (2010): Využití dat z družice LANDSAT pro detekci tepelného znečištění v městské a příměstské krajině. In Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D: Faculty of Economics and Administration. 16. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 264-278. ISSN 1211-555X.

AEC: Vědecké práce v zahraničních recenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Vysoudil, M. (2010): Místní klimatické efekty: Výskyt a projevy v městské a krajině. Geographia Cassoviensis 4 (1), 176-179. ISSN 1337-6748.

AED: Vědecké práce v  domácích recenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Mobilní měření: Prostředek při studiu prostorové variability teploty vzduchu v městské a příměstské krajině. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-903-2.

Pavelková Chmelová, R., Sedlák, P., Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Prostorové aspekty vybraných teplotních charakteristik v městské a příměstské krajině Olomouce. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, str. 198-202. ISBN 978-80-7368-903-2.

AFD: Publikované příspěvky na domácích vědeckých konferencích

Vysoudil, M. (2011): Pozemní termální monitoring jako prostředek studia specifik časoprostorového režimu povrchové teploty v městské a příměstské krajině Olomouce. (Surface Thermal Monitoring As a Tool for Study of Spatio-temporal Surface Temperature Regime Specific in Urban and Suburban Landscape, a Case Study Olomouc) In Středová, H., Rožnovský J., Litschmann, T. (eds.): Sborník příspěvků z vědecké konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Česká bioklimatologická společnost v nakladatelství ČHMÚ, Praha, s. 48. ISBN 978-80-86690-87-2.

Vysoudil, M. (2011): Popularizace meteorologie a klimatologie v médiích olomouckého regionu. Sborník abstraktů ze semináře České meteorologické společnosti, Červenohorské sedlo 19. až 21. 9. 2011. ČMeS v nakladatelství ČHMÚ, 1. vydání, 31 s. ISBN 978-80-86690-94-0.

Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Mobilní měření: Prostředek při studiu prostorové variability teploty vzduchu v městské a příměstské krajině. Sborník abstraktů, XXII. Sjezd ČGS Ostrava 2010, Optys s.r.o. Ostrava, 109 s.

Pavelková Chmelová, R., Sedlák, P., Tomáš, M., Vysoudil, M. (2010): Prostorové aspekty vybraných teplotních charakteristik v městské a příměstské krajině Olomouce. Sborník abstraktů, XXII. Sjezd ČGS Ostrava 2010, Optys s.r.o. Ostrava, 109 s.

AFK: Postery na zahraničních konferencích

Portable Camera Thermal Monitoring: Identification Tool of Natural Disasters Risk Responsed to Local Climate Effects. 33rd International Symposium On Remote Sensing of Environment. “Sustaining the Millennium Development Goals”. Stresa, Italy 2009. (Vysoudil, M., Létal, A., Pavelková, R.)

AFL: Postery na domácích konferencích

Tomáš M., Vysoudil M. (2011): Identifikace teplých a chladných skrvn v městské a příměstské krajině Olomouce metodou mobilních měření. (Identification of Hot and Cold Spots in Olomouc Urban and Suburban Area Using Mobile Measurement Method). Vědecké konference s mezinárodní účastí Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn 2.- 4. 2. 2011.

AGI: Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

Závěrečná zpráva k projektu 205/09/1297
Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
GA ČR, Doba řešení: 2009–2013

Závěrečná zpráva k projektu KONTAKT MEB 091020
Local Climate and Topoclimatic Mapping: Case Study Slovene Istria and Central Moravia/Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske Istre in osrednje Moravske
MŠMT ČR, Czech-Slovenian Intergovernmental S & T Cooperation Programme

Závěrečná zpráva k projektu NPV II 2B06101
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiversity
Dílčí cíl: Analyzovat meteorologické a hydrologické procesy a jejich vliv na krajinu a její ekosystémy.

Závěrečná zprává k projektu FRP (Faculty research program)
Environmental Consequences of Local Climatic Effects (A Case Study: British Columbia) Studium topoklimatu s využitím dat dálkového průzkumu Země (na příkladu Britské Kolumbie, Kanada)
Grant: Academic Relations Division of Foreign Affairs Canada, Faculty Research Program

BCB Učebnice pro základní a střední školy

Demek, J., Voženílek, V., Vysoudil, M. (2012): Geografie pro střední školy 1. Fyzickogeografická část. SPN, pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 2012, 112 s. ISBN 978-80-7235-519-8

Projects

Local Climate and Topoclimatic Mapping: Case Study Slovene Istria and Central Moravia/Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske Istre in osrednje Moravske
MŠMT ČR, Czech-Slovenian Intergovernmental S & T Cooperation Programme (koordinátor pro ČR)
Doba řešení: 2010–2011

Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst
GA ČR (spolunavrhovatel, spolupříjemce)
Doba řešení: 2009–2013

Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiversity
Národní program výzkumu II (spoluřešitel)
Dílčí cíl V001: Analyzovat meteorologické a hydrologické procesy a jejich vliv na krajinu a její ekosystémy.
Doba řešení: 2006–2011

Společná výuková laboratoř optických metod pro obor vědy o Zemi.
Grant FRVŠ MŠMT ČR (spoluřešitel)
Doba řešení: 2007

Environmental Consequences of Local Climatic Effects (A Case Study: British Columbia)
Grant: Academic Relations Division of Foreign Affairs Canada, Faculty Research Program (řešitel)
Doba řešení: 2006–2007

Sustainable Environmental Research:Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks
ASO (koordinátor projektu, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika, Karl-Franzens University Graz, Rakousko, University of Ljubljana, Slovinsko)
Doba řešení: 2006

Rozšíření společné výukové laboratoře pro studium krajiny
Grant FRVŠ MŠMT ČR (odpovědný řešitel)
Doba řešení: 2006

Společná výuková laboratoř pro studium krajiny
Grant FRVŠ MŠMT ČR (odpovědný řešitel)
Doba řešení: 2005

Místní klimatické efekty a jejich vliv na možnost rozptylu znečišťujících látek na území Přírodního parku Údolí Bystřice.
Grant FRVŠ MŠMT ČR (spoluřešitel)
Doba řešení: 2005

Studierung des Hochgebirgeskarstes, der Reliefs glazials Formen, der boreal- und alpine Vegetation und ihre Schutzsysteme
AKTION (spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, spoluřešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 2004

Zahájení bakalářského studijního oboru “Mezinárodní rozvojová studia"
Grant MŠMT Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol. Řešitel (spolu s RNDr. P. Nováčkem,CSc.)
Doba řešení: 2003

Studierung des Hochgebirgskarsts, glazialen Formen des reliefs und Hochgebirgesklima
AKTION (spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, spoluřešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 2003

Studium des Hochgebirgskarsts und der glazialen Formen des reliefs
AKTION (spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, spoluřešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 2001

Studium des Hochgebirgskarsts und der glazialen Formen des reliefs
AKTION (spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, spoluřešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 1999

Exogenní tvary Javoříčského krasu – revize a obnovení výzkumu
Vnitřní grant UP, řešitel (RNDr. I. Smolová, Ph.D. – odpovědný řešitel)
Doba řešení: 1999

Začlenění výuky GIS do přípravy studentů přírodovědných oborů na PřF UP v Olomouci
Grant FRVŠ MŠMT, řešitel (spolu s dr. Lepkou a doc. Voženílkem – zodpovědný řešitel).
Doba řešení: 1997

Vědecká geografická exkurze do Rakouska
AKTION (odpovědný řešitel, spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, řešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 1997

Profesní příprava učitelů geografie "nové generace" na VŠ v ČR v roce 1996
Přidružená účast na dílčí části "Příprava učitelů geografie v oblasti geoinformatiky, řešitel (odpovědný řešitel: Doc. RNDr. Arnošt Wahla,CSc., katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU Ostrava)
Doba řešení: 1996

Integrace dat DPZ do geoinformačních systémů
Grant UP (odpovědný řešitel; řešitelé Ing. Martin Látal, laboratoř GIS OÚ Olomouc, Radek Široký, student PřF UP)
Doba řešení: 1996

The Response of Fluvial Systems on the Large Scale Land Use Changes in the Trkmanka River Catchment
Grant United States Agency for International Development US-Israel C12-090 CDR Program (společný grant ČR-SR-Izrael), řešitel (odpovědný řešitel prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.)
Doba řešení: 1993–1996

Geografická exkurze do Rakouska
Grant AKTION Česká republika-Rakousko (odpovědný řešitel; spolu s Institute für Geographie Universität Wien, Rakousko, řešitel Prof. Dr. Berthold Bauer)
Doba řešení: 1995

Prezentace geografie na UP Olomouc na konferenci IGU v Praze
Vnitřní grant PřF UP, řešitel (odpovědný řešitel prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.)
Doba řešení: 1994

Výzkumný úkol Státního plánu základního výzkumu II-5-1/1 "Časové změny cirkulačních charakteristik v ČSSR a ve střední Evropě ve vztahu ke kolísání jednotlivých meteorologických prvků"
Úkol řešený na katedře geografie PřF MU v Brně a koordinovaný SHMÚ v Bratislavě (řešitel)
Doba řešení:1986–1989

Výzkumný úkol Státního plánu základního výzkumu II-5-1/1 "Dlouhodobé změny srážkového režimu ve vztahu k vývoji vodních zdrojů"
Úkol řešený na katedře geografie PřF MU v Brně a koordinovaný SHMÚ v Bratislavě (řešitel)
Doba řešení:1981–1985.

Professional interests

Climate of small areas, air conservation, remote sensing in geography and environmental research.

Functions and membership in professional organisations

Functions

Member of the comittee for the doctoral study programme Environmental Geography, Faculty of Science, University of Ostrava, since 2002 tutor of doctoral candidates:

Člen redakční rady časopisu MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, Ústav Geoniky AV ČR Brno (od 1995)

Znalec Ministerstva spravedlnosti ČR (od r. 1987) pro obor meteorologie (odvětví / specializace: meteorologie / klimatologie)

Membership in professional association
 

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země (od 1994, 1997–2003 předseda, nyní člen výboru)
Česká meteorologická společnost (od 1979)
Česká geografická společnost (od 1976)

Stays abroad

2007 – University of Ljubljana (Slovenia), lecturing stay
2006 – University British Columbia, Vancouver (Canada), research stay
2006 – Canadian Centre for Remote Sensing, Ottawa (Canada), research stay
2005 – Karl-Franzens University Graz (Austria), lecturing stay
2004 – University of Ljubljana (Slovenia), lecturing stay
2001 – University of Maribor (Slovenia), lecturing stay
2000 – University of Ljubljana (Slovenia), lecturing stay
1999 – Academy of Sciences, Warszawa (Poland), lecture stay
1998 – University of Ljubljana (Slovenia), lecture stay
1997 – University of Hohenheim (Germany), lecture stay
1996 – Joanneum Research Graz, Institute for Image Processing and Computer Graphic (Austria), work stay
1995 – Hebrew University of Jerusalem (Izrael), work and lecture stay
1992 – Geographical Institute of Vienna University (Austria), lecture stay
1991 – Wageningen, Wageningen Agricultural University, Department of Remote Sensing and Photogrammetry (Netherlands), work stay
1983 – University of Ljubljana, Filozofski Fakultet, oddelek za meteorologijo (Slovenia), work and lecture stay
1981 – Moscow, Moscow State Educational Institute (former USSR), work and lecture stay

Conferences abroad

2006 – Brisbane (Australia), IGU Brisbane 2006 International Congress
2003 – Honolulu (Hawaii, USA), 30th International Symposium On Remote Sensing of Environment
2000 – Cape Town (South Africa), 28th International Symposium On Remote Sensing of Environment
1999 –  Bratislava (Slovakia) „Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín“, mezinárodní konference
1998 – Prešov (Slovakia), "Slovenská geografia na prelome tisícročí“, sjezd SGS
1998 – Tromso (Norway), 27th International Symposium on Remote Sensing of Environment
1996 – Wien (Austria), XVII. ISPRS Congress "Spatial Information from Images"
1995 – Hebrew University of Jerusalem (Izrael), mezinárodní konference "Geomorphic Response of Mediterranean and Arid Areas to Climate Changes“
1994 – Toulouse (France), international conference "Information geographique, teledetection et formation"
1993 – Graz (Austria), "25th International Symposium Remote Sensing and Global Environmental Changes“
1993 – Genova (Italy), "Fourth European Conference and Exhibition on Geographical Information System“
1992 – München (Germany), "Third European Conference and Exhibition on Geographical Information System“

Foreign guests

2005

Gojko Nikolić, MSc.
University of Montenegro, Institute of Geography Nikšić
project TEMPUS - Individual Mobility Grant (1 month)

2000

Assoc. Prof. Dr. Darko Ogrin
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Dpt. of Geography