GEOMORFOLOGICKÉ CELKY

menu / geomorfologické celky / Smrčiny
Celek: Smrčiny
Základní charakteristika
Zařazení do systému
Provincie: Česká vysočina
Soustava: Krušnohorská soustava
Podsoustava: Krušnohorská hornatina
Dílčí členění
Podcelky:Okrsky

Ašská vrchovina:Hranická pahorkatina, Studánecká vrchovina, Hájská vrchovina, Lubská vrchovina
Hazlovská pahorkatina:Blatenská vrchovina, Lužská pahorkatina, Vojtanovská pahorkatina
Chebská pahorkatina:Výhledská vrchovina, Hrozňatovská pahorkatina
Rozloha
Rozloha: 285 km2
Absolutní výšková členitost
Nejvyšší vrchol: Háj (758 m n. m.)
Nejnižší místo: koryto Ohře u Chebu (450 m n. m.)
Významné vrcholy: Železná hůrka ( 591 m n. m.), Studánecký vrch (696 m n. m.), Blatná (640 m n. m.), Zelená hora (637 m n. m.), Lužský vrch (605 m n. m.), Liščí hora (657 m n. m.), Jelení vrch (627 m n. m.), Kozina (642 m n. m.), Mlynský vrch (602 m n. m.), Vyhlídka (678 m n. m.)
Relativní výšková členitost
pahorkatina, vrchovina

 

Vodní toky a vodní plochy
Vodní toky: Ohře, Slatinný potok, Bílý Halštrov, Lužní potok, Bystřina, Liščí potok, Plesná, Nebeský potok
Vodní plochy: v. n. Skalka, rybník Nebesák, Velký křivý rybník
Vybraná sídla
Aš, Hranice, Hazlov, Skalná, Plesná, Luby
Zvláště chráněná území
PP Goethova skalka úzký skalní hřbet v délce téměř 1 km, v jeho severní části se nachází skalní útvar Goethova skalka o výšce 15 m. Geologicky je Goethova skalka dílčí částí vypreparované křemenné žíly českého křemenného valu, který probíhá paralelně s tektonickým zlomem Českého lesa. Okolí křemenné žíly je budováno dvojslídnými granity smrčinského masivu. Křemencové skalky jsou porušeny mrazovým zvětráváním a na jejích svazích jsou četné tvary zvětrávání (skalní věže, okna, viklany).
NPP Lužní potok (123 ha) - lužní potok s jeho přítoky je domovem kriticky ohrožené perlorodky říční a raka říčního.
NPP Železná hůrka (591 m n. m.) - kužel staropleistocenní efuzivní sopky složené z pyroklastického materiálu (struska, lapilli, sopečné bomby). Sopka vznikla ve dvou erupčních fázích a celkový objem vyvržené hmoty dosáhl 127 tis. m3. Jedná se pozůstatek nejmladšího projevu vulkanismu na území Českého masivu.
PP Vernéřovské doly předmětem ochrany je důlní odval po těžbě barevných kovů. Odval zaujímá plochu přibližně 100m2 jižně od bývalé šachty.
PR Ztracený rybník jedná se o přechodové rašeliniště, které je mimořádně cenným vegetačním reliktem v rámci Chebska i celé ČR. Rašeliniště vyplňuje kruhovitou depresi v granitech smrčinského masivu. Po vytvoření hraničního pásma (50. léta 20. století) zůstalo území relativně nedotčeno díky své nepřístupnosti, což pozitivně ovlivnilo vývoj rašeliniště.
PP U cihelny předmětem ochrany jsou údolní svahy Hazlovského potoka se skalními výchozy. Jedná se o cennou mineralogickou lokalitu s výskytem unikátní odrůdy minerálu vesuvianu, kterou v roce 1822 hrabě Kašpar Šternberk nazval egaran.
PR U sedmi rybníků důvodem ochrany je ochrana a zachování významných vodních a pobřežních společenstev soustavy rybníků, potočního luhu, mokřadních společenstev a lesních porostů v povodí Vonšovského potoka. V rámci sítě NATURA 2000 je chráněna jako evropsky významná lokalita.
PR Stráň u Dubiny rezervace zabírá levý příkrý svah údolí řeky Ohře při státní hranici s Německem, jižně od kóty Stáně (568 m n. m.) ve Vojtanovské pahorkatině. Údolní svahy jsou místem výchozů porfyrických biotitických granitů smrčinského masivu.
Na území celku Smrčiny zasahují přírodní parky: Smrčiny, Kamenné vrchy a Halštrov.
Typické tvary
Klenba - jádrem Smrčin je smrčinská klenba, rozčleněná na dílčí strukturně podmíněné vrchy. Nejvyšším vrcholem je Háj (758 m n. m.) v blízkosti města Aš. Ve vrcholové části se nachází Bismarckova rozhledna a na východních svazích lyžařský areál.
Údolí - pro území Smrčin jsou typická hluboká rozevřená údolí (např. údolí Bílého Halštrova), která sledují tektonické linie. Akumulační údolní dna jsou často s ostrůvky mokřadních společenstev a rašelinišť (např. okolí Ztraceného rybníka).
Skalní hřbety - příkladem skalního hřbetu je skalní útvar Goethova skalka.
Sopka - v okrajové části Smrčin jsou pozůstatky nejmladšího projevu vulkanismu v Českém masivu, příkladem je Železná hůrka (591 m n. m.) - kužel staropleistocenní efuzivní sopky složené z pyroklastického materiálu (struska, lapilli, sopečné bomby). Sopka vznikla ve dvou erupčních fázích a celkový objem vyvržené hmoty dosáhl 127 tis. m3.
Vypreparované suky - příkladem suku jsou dílčí části vypreparované křemenné žíly českého křemenného valu, který probíhá paralelně s tektonickým zlomem Českého lesa, procházejícího územím Ašského výběžku. Nejzachovalejší částí je skalní útvar Goethova skalka o výšce 15 metrů. Okolí křemenné žíly je budováno dvojslídnými granity smrčinského masivu. Křemencové skalky jsou porušeny mrazovým zvětráváním a na jejích svazích jsou četné tvary zvětrávání (skalní věže, okna, viklany).
Zlomové svahy - území Karlovarska patří mezi seismicky nejaktivnější oblasti v České republice. V období posledních 50 let došlo k silnější seismické aktivitě v celku Smrčiny v okolí Nového Kostela a Skalné v letech 1985-86, 1994, 1997 a 2000.
Antropogenní ovlivnění
Vodní nádrže - v okrajových částech Smrčin byly vybudovány rybníky (např. rybník Nebesák, Velký křivý rybník). Na toku Ohře byla v letech 1962 - 1964 vybudována vodní nádrž Skalka (plocha 3,8 km2). Účelem vodního díla je zásobování průmyslovou vodou, hydroenergetika, protipovodňová ochrana (zejména ochrana města Cheb) a rekreace.
Těžební prostory - Smrčiny jsou relativně málo narušeny těžební činnosti, po historické těžbě rud zůstal v lokalitě Vernéřov u Aše v blízkosti bývalé šachty důlní odval, který zaujímá plochu přibližně 100m2. Dnes je chráněn jako PP Vernéřovské doly.
Literatura
  • Zahradnický, J., Mackovčin, P.a kol. (2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. eds.: Chráněná území ČR, svazek XI. Praha, Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.
Odkazy:

Rozhledna na vrcholu Háj (758 m n. m.)Sopka Železná hůrka (591 m n. m.)

Ohniska zemětřesení v oblasti Nového Kostela a Skalné od roku 1991 (pramen: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)Vodní nádrž Skalka na toku Ohře (foto: Povodí Ohře, s.p.)