Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Výzkumné projekty řešené v roce 2013

CEP

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled
Grant GA ČR GAP404/11/1811
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDRr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR
Grant MZE QJ1220233
Řešitel: RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

EU

CIV

Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ
Grant OPVK CZ.1.07/1.1.00/26.0035
Řešitel: Mgr. Jan Hercik
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Jindřich Frajer, Mgr. Jan Odehnal, Mgr. Petr Šimáček

Geoinovace

Inovace výuky geografických studijních oborů
Grant OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0222
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Miloslav Šerý

distgeo.upol.cz

Rozšíření akreditace studia učitelské geografie na PřF UP v Olomouci o kombinovanou formu
Grant OPVK CZ.1.07/2.2.00/18.0014
Řešitel: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., RNDr. Martin Jurek, Ph.D., Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D., Mgr. Jan Daniel, Mgr. Jindřich Frajer, Mgr. Jan Hercik, Mgr. Petr Kladivo, Mgr. Miloslav Šerý, Mgr. Petr Šimáček

Edu2Work

Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce
Grant OP přeshraniční spolupráce ČR-Polsko CZ.3.22/2.3.00/12.03373
Řešitel: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Spolupracovníci z katedry geografie: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Petr Kladivo, Ph.D., Mgr. Jan Geletič, Mgr. Zdeněk Opravil, Mgr. Pavel Roubínek

UP

Moderní metody mapování krajiny – příspěvek geografie k interdisciplinárním výzkumným aktivitám v urbánním a rurálním prostoru
Grant IGA PrF_2013_022
Řešitel: RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II
Grant POST UP II CZ.1.07/2.3.00/30.0041
Řešitel za UP: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Řešitel za PřF UP: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Řešitelé z katedry geografie PřF UP: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. (mentor), Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. (postdok)

Jiný řešitel než katedra geografie PřF UP

Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy
Grant MZE QJ1230066
Řešitel: prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. (Katedra ekologie PřF UP)
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu
Grant OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0025
Řešitel: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)
Spolupracovníci z katedry geografie: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.