Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Časopis

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium,

Geographica

Politika  Odborný recenzovaný časopis, zveřejňuje články, které prezentují původní práce z oblastí fyzické a humánní geografie, a dále výzkumné zprávy včetně krátkých sdělení a knižních recenzí. Články se zabývají teoretickými otázkami geografie, empirickými analýzami, případovými a aplikačními studiemi. Články musí vycházet z teoreticko-metodologické báze podpořené relevantní literaturou. Časopis nemá specifické regionální vymezení, určitá pozornost je ovšem věnována výzkumu v zemích střední Evropy. Příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma nezávislými posuzovateli a recenzní řízení je anonymní.

Šéfredaktor  Miloslav Šerý (Univerzita Palackého v Olomouci)

Výkonní redaktoři  Adam Emmer (Univerzita Karlova v Praze), Jindřich Frajer (Univerzita Palackého v Olomouci), Pavel Klapka (Univerzita Palackého v Olomouci), Ondřej Konečný (Mendelova univerzita v Brně) Stanislav Kraft (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Pavel Raška (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Redakční rada  Zdeněk Čermák (Univerzita Karlova v Praze), Jaromír Demek (Výzkumný ústav Silva Taroucy, Brno), Marián Halás (Univerzita Palackého v Olomouci), Mikuláš Huba (Geografický ústav SAV, Bratislava), Vladimír Ira (Geografický ústav SAV, Bratislava), Peter Jordan (Institut für Stadt- und Regionalforschung, ÖAW, Wien), Karel Kirchner (Ústav geoniky AV ČR, Brno), Boris Kolev (Geografski Institut - BAN, Sofia), Viliam Lauko (Univerzita Komenského v Bratislave), Lučka Lorber (Univerza v Mariboru), René Matlovič (Prešovská univerzita v Prešove), Walter Matznetter (Universität Wien), Martin Myant (University of the West of Scotland, Paisley), Philip Ogden (Queen Mary, University of London), Daniel Ricard (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zdeněk Szczyrba (Univerzita Palackého v Olomouci), Grzegorz Węcławowicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)

Vydavatel  Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Periodicita  Dvě čísla ročně

ISSN 1212-2157

Pokyny pro autory

Notes for Contributors (PDF 128 kB)
Publication Ethics (PDF 33 kB)
Příspěvky jsou publikovány v angličtině, s českým résumé.

Obsah čísel

2019 Geographica 48/1–2
2016 Geographica 47/1 Geographica 47/2
2015 Geographica 46/1–2  
2014 Geographica 45/1 Geographica 45/2
2013 Geographica 44/1 Geographica 44/2
2012 Geographica 43/1 Geographica 43/2
2011 Geographica 42/1 Geographica 42/2
2010 Geographica 41/1 Geographica 41/2
2009 Geographica 40/1 Geographica 40/2

Archiv

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, řada Geographica, vychází od roku 1960.

V letech 1960–1994 bylo periodikum publikováno jako řada Geographica-Geologica, od roku 1996 vychází pod současným názvem. Do roku 2006 se jednalo o sborník prací vycházející jednou za dva roky. Některá čísla měla charakter monografie. V roce 2009 bylo pojetí aktualizováno v časopis publikovaný dvakrát ročně (pro monografické počiny byla zároveň založena ediční řada Geographia Moravica). Součástí změn bylo i založení mezinárodní redakční rady a přechod na anonymní recenzní řízení odpovídající současným vědeckým standardům. Níže je uveden obsah čísel, která vyšla v letech 1960–2006.

AUPO Geographica

   

AUPO Geographica-Geologica